Το Μεταφραστικό Κέντρο προσλαμβάνει εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω επίσημων διαδικασιών υποβολής προσφορών, οι οποίες δημοσιεύονται στην πλατφόρμα eProcurement της βάσης TED και στον δικτυακό τόπο του Κέντρου. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κυρίως, αλλά όχι μόνο, στην περίπτωση κειμένων που αφορούν ασυνήθιστους τομείς και/ή γλωσσικούς συνδυασμούς) αναθέτουμε διάφορες γλωσσικές υπηρεσίες μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ειδικές συμβάσεις), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή 
  2. Είναι πολίτες της ΕΕ, διαμένουν σε χώρα εκτός ΕΕ και εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (οι οργανισμοί με έδρα εκτός ΕΕ δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία).

Εάν πληροίτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις και παρέχετε υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας (μονόγλωσση αναθεώρηση κειμένου το οποίο έχει συνταχθεί από μη φυσικό ομιλητή), μετα-επιμέλειας (εκτενής και μη εκτενής μετα-επιμέλεια), υποτιτλισμού ή μεταγραφής από και προς γλώσσες της ΕΕ, και επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας σε έκτακτη βάση μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση (ειδική σύμβαση):

 

  1. παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το έγγραφο αυτό όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια·
  2. να το στείλετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με το βιογραφικό σας στην ακόλουθη διεύθυνση: freelance-database@cdt.europa.eu

Γλώσσες τρίτων χωρών
Το Μεταφραστικό Κέντρο αναζητά επίσης παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών που μπορούν να εργαστούν από γλώσσες της ΕΕ προς γλώσσες τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών) ή από γλώσσες τρίτων χωρών προς γλώσσες τρίτων χωρών (π.χ. κινεζικά προς ιαπωνικά). Για αυτού του είδους τους γλωσσικούς συνδυασμούς (από γλώσσες της ΕΕ προς γλώσσες τρίτων χωρών και από γλώσσες τρίτων χωρών προς γλώσσες τρίτων χωρών), ενθαρρύνουμε επίσης πολίτες και παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών της ΕΕ να επικοινωνούν μαζί μας ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία (σημεία 1 και 2).

Επιβεβαίωση παραλαβής
Μόλις λάβουμε την αυθόρμητη αίτησή σας, θα σας αποστείλουμε επιβεβαίωση παραλαβής. Εάν το αποτέλεσμα της ανάλυσης του βιογραφικού σας και των εγγράφων σας είναι θετικό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε και τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η εγγραφή στη βάση δεδομένων του Μεταφραστικού Κέντρου για τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση δεν συνεπάγεται για το Κέντρο την υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στη βάση δεδομένων και, ως εκ τούτου, το Κέντρο υπογραμμίζει ότι η εγγραφή στη βάση δεν συνεπάγεται καμία εγγύηση ανάθεσης καθηκόντων.

Προστασία δεδομένων 
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα και στο έντυπο της αίτησης που θα συμπληρώσετε πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το Κέντρο θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά με σκοπό να αναλύσει την αίτησή σας και να καταχωρίσει τους παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών στη βάση δεδομένων. Τα έντυπα θα διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους και θα καταστρέφονται/διαγράφονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο (freelance-database@cdt.europa.eu) ή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου (data-protection@cdt.europa.eu).