Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά επιτεύγματα αυτής της διοργανικής συνεργασίας ήταν η δρομολόγηση από το Μεταφραστικό Κέντρο του έργου IATE (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη) το 1999. Με περισσότερους από 8 εκατομμύρια όρους που καλύπτουν τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, η IATE είναι σήμερα η μεγαλύτερη βάση ορολογίας παγκοσμίως: το 2016, η δημόσια έκδοσή του έλαβε 36 εκατομμύρια ερωτήματα και η εσωτερική έκδοσή του (στην οποία έχει πρόσβαση μόνο το προσωπικό των οργάνων της ΕΕ) έλαβε 18 εκατομμύρια ερωτήματα.

Είναι διαθέσιμη στο κοινό από το 2007 και συγκεντρώνει τους πόρους ορολογίας όλων των μεταφραστικών υπηρεσιών της ΕΕ. Το Μεταφραστικό Κέντρο διαχειρίζεται τα τεχνικά ζητήματα της IATE για λογαριασμό των εταίρων του έργου: των μεταφραστικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής/Επιτροπής των Περιφερειών, της ΓΔ Διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ΓΔ Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SCIC - Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων), του Δικαστηρίου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πριν να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το έργο, όλα σχεδόν τα θεσμικά όργανα είχαν τη δική τους βάση ορολογίας, ενώ σήμερα όλες οι συλλογές ορολογίας από τις μεταφραστικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ είναι ενσωματωμένες στην από κοινού χρησιμοποιούμενη βάση ορολογίας IATE.