Η Υπηρεσία Οικονομικών και Εγκαταστάσεων παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στους τομείς του προϋπολογισμού, των οικονομικών, του στρατηγικού σχεδιασμού, των εγκαταστάσεων και της ασφάλειας.

Το Τμήμα Οικονομικών και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Οικονομικών και Στρατηγικού Σχεδιασμού διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες δημοσιονομικής διαχείρισης, αποδοτικότητας, σχεδιασμού και στρατηγικής του Κέντρου διεξάγονται σωστά και συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς. Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Κέντρου και είναι σε στενή επικοινωνία με τους πελάτες του Κέντρου για να ενσωματώνει τις δημοσιονομικές προβλέψεις τους στον προϋπολογισμό εσόδων του Κέντρου. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαλήθευση των οικονομικών συναλλαγών του Κέντρου. Προετοιμάζει και υλοποιεί την πολυετή στρατηγική του Κέντρου και τα πολυετή προγράμματα εργασιών του και συντονίζει την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Εξασφαλίζει τη διαχείριση των μοντέλων κόστους, της ποιότητας και των επιδόσεων του Κέντρου.

Το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Ασφάλειας

Το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Ασφάλειας διασφαλίζει ότι το προσωπικό, τα δεδομένα, τα κτίρια και ο εξοπλισμός του Κέντρου προστατεύονται από τους κινδύνους για την ασφάλεια και ότι οι κανόνες υγείας και ασφάλειας εφαρμόζονται πλήρως. Το Τμήμα διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του Κέντρου και παρέχει υποστήριξη και βοήθεια ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τα αιτήματα του προσωπικού, με στόχο να διασφαλίσει τα βέλτιστα πρότυπα ευεξίας και εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση των διαδικασιών του προϋπολογισμού για όλες τις συμβάσεις που αφορούν τις υποδομές και την ασφάλεια. Το Τμήμα εγκαταστάσεων και ασφάλειας συντονίζει το σύστημα διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας, προκειμένου να προληφθούν και να μετριαστούν σπάνιες περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών των δραστηριοτήτων του Κέντρου. Το Κέντρο αναγνωρίζει τη σημασία της προληπτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και των βιώσιμων πρακτικών και εφαρμόζει και προωθεί σε επίπεδο τμήματος μέτρα φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιεί το προσωπικό σε σχετικά θέματα.