Το Τμήμα Εταιρικών Υπηρεσιών παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στους τομείς των ανθρώπινων πόρων, των νομικών υποθέσεων και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων και Δημόσιων Συμβάσεων

Το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων και Δημόσιων Συμβάσεων χειρίζεται όλα τα νομικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τις καθημερινές εργασίες του Μεταφραστικού Κέντρου. Εκπροσωπεί το Κέντρο σε διοργανικές συνεδριάσεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και σε ενδεχόμενες δικαστικές υποθέσεις (π.χ. υποθέσεις ενώπιον του ΔΕΕ). Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτημάτων έρευνας του Διαμεσολαβητή που απευθύνονται στο Μεταφραστικό Κέντρο και ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της διοίκησης του Κέντρου. Οργανώνει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Κέντρου. Επιπλέον, το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων και Δημόσιων Συμβάσεων καταρτίζει και διαχειρίζεται τις συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ του Κέντρου και των πελατών του, καθώς και τη διαχείριση των σχετικών συμβάσεων (π.χ. τροποποιήσεις).  

Τέλος, η ομάδα EU Sign και ο υπεύθυνος για την καταπολέμηση της απάτης αποτελούν επίσης μέρος του Τμήματος. 

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Προσωπικού

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Προσωπικού εκπονεί, συντονίζει και εφαρμόζει πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό και παρέχει συμβουλές και οδηγίες στη διοίκηση και το προσωπικό του Κέντρου σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Οι αρμοδιότητές του συνδέονται επίσης με την επιλογή, την πρόσληψη και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του προσωπικού και των ασκουμένων (κατάρτιση, διαχείριση δεξιοτήτων, αξιολογήσεις και προαγωγές). Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τις δαπάνες προσωπικού.