Μετάφραση

Ως Μετάφραση ορίζεται η απόδοση του νοήματος από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο προκειμένου να παραχθεί ένα κείμενο που συνάδει με τους γραμματικούς κανόνες της γλώσσας-στόχου και συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που έχουν δοθεί κατά την ανάθεση του μεταφραστικού έργου. «Γλώσσα-πηγή» είναι η γλώσσα σύνταξης του πρωτότυπου κειμένου (το οποίο ονομάζεται επίσης «κείμενο-πηγή») και «γλώσσα-στόχος» είναι η γλώσσα προς την οποία μεταφράζεται το κείμενο-πηγή.