Όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, το Μεταφραστικό Κέντρο καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει και μεταφράσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ -τα οποία έχουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες- σε περίπτωση υπερβολικού φόρτου εργασίας. Το Μεταφραστικό Κέντρο έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερους από 60 πελάτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται στον ακόλουθο διαδραστικό χάρτη.

Στόχος της πολιτικής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών με την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με βάση τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Θεωρούμε τους πελάτες μας συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας να επικοινωνούμε με τους ευρωπαίους πολίτες στη γλώσσα τους και να τους παρέχουμε ακριβείς και απολύτως κατανοητές πληροφορίες. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας κοινοποιούν τις παρατηρήσεις τους για το έργο που έχουμε επιτελέσει, σύμφωνα με την περιγραφή στην ενότητα «Ανακαλύψτε τη ροή εργασιών μας».

Φίλτρο

Ευρώπη

Αποτελέσματα αναζήτησης: 67 πελάτες (Επαναφορά)
logo partner

κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Γραφείο Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Γραφείο του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) [πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)] (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας) (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Εποπτική αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

Location: Prague
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA)

Location: London
logo partner

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG EMPL – ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Location: Turin
logo partner

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (Κοινή Επιχείρηση ECSEL) (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά) (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Κοινή Επιχείρηση "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου" (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Κοινή επιχείρηση SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

κοινή επιχείρηση Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

ΠΚΦ, Κοινή Επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Σύντηξη για ενέργεια (F4E)

Location: Barcelona