Η υπηρεσία διοίκησης παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του προϋπολογισμού, του στρατηγικού σχεδιασμού, των νομικών υποθέσεων, των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, των εγκαταστάσεων και της ασφάλειας.

Ομάδα οικονομικών

Η ομάδα οικονομικών διασφαλίζει την ορθή δημοσιονομική λειτουργία του Κέντρου και τη συμμόρφωσή του προς τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς. Συντονίζει την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Κέντρου και είναι σε στενή επικοινωνία με τους πελάτες του Κέντρου για να ενσωματώνει τις δημοσιονομικές προβλέψεις τους στον προϋπολογισμό εσόδων του Κέντρου. Ένα άλλο σημαντικό καθήκον είναι η εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαλήθευση των οικονομικών συναλλαγών.

Τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού

Το τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού προετοιμάζει και υλοποιεί την πολυετή στρατηγική του Κέντρου και τα πολυετή προγράμματα εργασιών του και συντονίζει την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Επιπλέον, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.

Τμήμα νομικών υποθέσεων

Το τμήμα νομικών υποθέσεων χειρίζεται όλα τα νομικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το Κέντρο κατά τη λειτουργία του και εκπροσωπεί το Κέντρο σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφοράς.

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη και τη διαχείριση των συμφωνιών μεταξύ του Κέντρου και των πελατών του. Χειρίζεται επίσης τα συμβατικά θέματα με τους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών του Κέντρου και ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της διοίκησης του Κέντρου.

Για τη διεκπεραίωση των μεταφράσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, το Κέντρο καταρτίζει και επικαιροποιεί συνεχώς τους καταλόγους με τους εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών που ειδικεύονται στους τομείς δραστηριότητας των πελατών του Κέντρου. Οι εν λόγω κατάλογοι καταρτίζονται κατόπιν δημόσιων διαδικασιών υποβολής προσφορών που διοργανώνονται από το τμήμα.

Τμήμα εγκαταστάσεων και ασφάλειας

Το τμήμα εγκαταστάσεων και ασφάλειας διασφαλίζει την επαρκή προστασία του προσωπικού, των δεδομένων, των κτιρίων και του εξοπλισμού του Κέντρου από κάθε κίνδυνο ασφάλειας καθώς και την εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας. Η ομάδα αυτή διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία και είναι υπεύθυνη να συντονίζει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων στη σπάνια περίπτωση που προκύψει σοβαρή διαταραχή των λειτουργιών του Κέντρου. Επιπλέον, η ομάδα προάγει φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Κέντρο και ευαισθητοποιεί σχετικά το προσωπικό.

Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού εκπονεί, συντονίζει και εφαρμόζει πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό και παρέχει συμβουλές και οδηγίες στη διοίκηση και το προσωπικό του Κέντρου για συναφή θέματα. Ειδικότερα, τα καθήκοντά του συνδέονται με την επιλογή, την πρόσληψη και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του προσωπικού και των ασκούμενων (κατάρτιση, διαχείριση δεξιοτήτων, αξιολόγηση και προαγωγές). Το τμήμα αυτό είναι επίσης υπεύθυνο για τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τις δαπάνες προσωπικού.