Revision består i at gennemgå en oversættelse for at se, om den er egnet til det specifikke formål, ved at sammenligne kilde- og målteksten og eventuelt foretage rettelser. Centret tilbyder revision af oversatte dokumenter. Hvis oversætteren under revisionen mener, at den reviderede oversættelse kræver betydelig omskrivning, kan centret afvise at revidere den og anbefale, at kunden i stedet anmoder om en oversættelse.