Administrationsafdelingen yder administrativ og teknisk støtte på områderne for HR, budgetmæssig og strategisk planlægning, retlige anliggender, udbud, infrastruktur og sikkerhed.

Gruppen for økonomisk forvaltning

Gruppen for økonomisk forvaltning sikrer, at centrets finansielle forvaltning fungerer efter hensigten og overholder alle de gældende bestemmelser. Den koordinerer udarbejdelsen og opfølgningen af centrets budget og er i tæt kontakt med centrets kunder med henblik på at inkorporere deres budgetoverslag i centrets budgetindtægter. En anden vigtig opgave er forudgående og efterfølgende kontrol af finansielle transaktioner.

Sektionen for strategisk planlægning

Sektionen for strategisk planlægning udvikler og gennemfører centrets flerårige strategi og flerårige arbejdsprogrammer og koordinerer udarbejdelsen af den årlige aktivitetsrapport. Desuden koordinerer og overvåger den gennemførelsen af risikostyring og intern kontrol.

Sektionen for retlige anliggender

Sektionen for retlige anliggender håndterer alle retlige spørgsmål, der måtte opstå for Oversættelsescentret i forbindelse med dets aktiviteter. Den repræsenterer centret i alle tvister.

Sektionen er ansvarlig for udarbejdelse og forvaltning af ordninger mellem centret og dets kunder. Den beskæftiger sig også med kontraktlige spørgsmål i forhold til centrets leverandører og tjenesteudbydere og fungerer som juridisk rådgiver for centrets ledelse.

For at dække behovet for oversættelser på en lang række områder udarbejder og opdaterer centret lister over eksterne leverandører af sprogydelser, der er specialiseret i de aktivitetsområder, som centrets kunder beskæftiger sig med. Dette sker gennem offentlige udbud, der iværksættes af sektionen.

Sektionen for faciliteter og sikkerhed

Sektionen for faciliteter og sikkerhed sikrer, at centrets medarbejdere og dets data, bygninger og udstyr er beskyttet i tilstrækkelig grad mod sikkerhedstrusler, og at arbejdsmiljøbestemmelserne overholdes og gennemføres. Gruppen forvalter løsøre og fast ejendom og er ansvarlig for koordineringen af forretningskontinuitet i tilfælde af afbrydelser af centrets aktiviteter. Derudover fremmer gruppen miljøvenlige foranstaltninger i centret og øger personalets bevidsthed om affaldshåndtering.

Sektionen for menneskelige ressourcer

Sektionen for menneskelige ressourcer udarbejder, koordinerer og gennemfører HR-politikker og yder råd og vejledning til centrets ledelse og personale om HR-spørgsmål. Dens rolle er navnlig knyttet til udvælgelsen og ansættelsen af personale og praktikanter og deres karriereudvikling (uddannelse, kompetencestyring, evaluering og forfremmelse). Denne sektion er også ansvarlig for budgetmæssige og finansielle spørgsmål vedrørende personaleudgifter.