Odbor překladů je největším odborem překladatelského střediska, připadá na něj více než polovina všech zaměstnanců. Skládá se ze tří jazykových skupin a oddělení pro vnější vztahy a komunikaci.

Oddělení pro vnější vztahy a komunikaci

Oddělení pro vnější vztahy a komunikaci je v trvalém kontaktu se zákazníky střediska. Prostřednictvím pravidelných návštěv u zákazníků, pravidelných průzkumů a zpracovávání zpětné vazby od zákazníků zjišťuje jejich potřeby a hodnotí jejich spokojenost.

Ve spolupráci se zákazníky pořádá toto oddělení školení, pracovní semináře a prezentace pro překladatele střediska s cílem rozšířit jejich znalosti o vysoce specializovaných oblastech činnosti zákazníků a jejich postupech. Toto oddělení podobně organizuje také prezentace pro zákazníky, aby jim pomohlo lépe porozumět úloze a službám překladatelského střediska.

Oddělení odpovídá také za interní a externí komunikaci. Šíří informace prostřednictvím aktualit pravidelně zveřejňovaných na intranetu, webových stránkách a portálu pro zákazníky překladatelského střediska. Oddělení připravuje a koordinuje cílené publikace, jako jsou výroční zpráva o činnosti a zpráva Highlights of the year [Nejdůležitější události roku], a také řadu brožur a zpravodajů. Pořádá rovněž různé akce na podporu mnohojazyčnosti.

Překladatelé (jazykové skupiny)

Každá jazyková skupina se dále dělí na překladatelské týmy, jeden pro každý úřední jazyk EU. Velikost jednotlivých týmů je různá v závislosti na objemu překladů do jednotlivých cílových jazyků. Překladatelé mají různé vzdělání, většinou jazykového směru. Všichni překládají do svého mateřského jazyka.

Během celého profesního života ve středisku je překladatelům nabízena odborná příprava – jak v oblasti jazykového vzdělávání (rozšiřování stávajících jazykových dovedností a učení se novým jazykům), tak v oblasti činností specifických pro jednotlivé zákazníky.

Interní překladatelé překládají a revidují dokumenty, ale i ochranné známky. Překládají také titulky pro videa, sestavují glosáře a přispívají do interinstitucionální terminologické databáze IATE.

Jakožto lingvisté zaručují interní překladatelé jazykovou kvalitu dodávaných překladů. To platí jak pro texty překládané interně, tak texty, jejichž překlad je zajišťován prostřednictvím specializovaných externích poskytovatelů jazykových služeb.

Díky svému modelu činnosti, který je založen na externím zajišťování služeb a interní kontrole kvality, se středisko stalo referenčním místem pro všechny otázky týkající se revize překladů.