Jak překladatelské středisko vyřizuje zakázky zákazníků?

Poskytování kvalitních překladů ve všech požadovaných jazykových kombinacích v dohodnutých termínech: to je prvořadý úkol, kterému se v překladatelském středisku věnujeme každý den. V průběhu let jsme naše pracovní postupy v oblasti překladu optimalizovali tak, abychom zajistili, že zakázky se zpracovávají co nejplynuleji. Níže popisujeme jednotlivé kroky naší práce. Informujte se, co se se zakázkami děje od jejich přijetí až po jejich dodání a jak se vyřizuje zpětná vazba od zákazníků.

1. Přijímání zakázek

Oddělení řízení pracovních postupů kontroluje všechny zakázky přijaté prostřednictvím zákaznického portálu systému eCdT. Pracovníci tohoto oddělení nejprve zkontrolují zdrojový dokument, zda vyhovuje požadavkům na jazyk, počet stran a formát, a následně ověří, jaká služba je požadována a kdy a v jakých cílových jazycích má být zakázka dodána.

2. Zpracování před provedením překladu

Oddělení řízení pracovních postupů zajišťuje, aby se v originálních zdrojových dokumentech nevyskytovaly žádné problémy týkající se grafické úpravy, shromažďuje příslušné referenční materiály, z překladových pamětí načítá opětovně použitelné segmenty a připravuje všechny pracovní soubory a jazykové a terminologické materiály pro danou zakázku.

3. Překlad

Po dokončení přípravných prací se pracovníci oddělení řízení pracovních postupů v závislosti na získaných výsledcích rozhodnou, zda zakázku přidělí příslušným interním překladatelům nebo ji zadají externě v rámci sítě specializovaných externích překladatelů překladatelského střediska. Pracovníci tohoto oddělení zadávají zakázky jednotlivým překladatelům na základě jejich odbornosti, schopností a mateřského jazyka. Při zvažování, zda zakázku zadat externě, zohledňují řadu kritérií, mezi něž patří pracovní zátěž interních překladatelů a míra důvěrnosti, předmět a délka dokumentu. Při zadání zakázky k externímu provedení vychází z příslušných rámcových smluv uzavřených s externími dodavateli, v závislosti na předmětu dokumentu a jazykové kombinaci se však mohou obrátit i na konkrétní externí překladatele.

4. Podpora ze strany koordinátorů pro kontakt se zákazníky

V případě jakýchkoli otázek týkajících se obsahu zdrojových dokumentů se překladatelé mohou obrátit na koordinátory překladatelského střediska pro kontakt se zákazníky, tito koordinátoři pracují v odboru překladů.

5. Zpracování v průběhu překladu

Oddělení řízení pracovních postupů zkontroluje dokumenty vyhotovené externími překladateli po technické stránce.

6. Revize

Všechny externě zadané dokumenty revidují interní překladatelé. Ti na základě rámcových smluv a v souladu s obecnými podmínkami týkajícími se poskytování jazykových služeb překladatelskému středisku musí také vyplnit hodnotící formulář, v rámci kterého posuzují kvalitu externě vyhotoveného překladu. Kontrolovány jsou i interní překlady, a to jiným překladatelem se stejným mateřským jazykem.

7. Zpracování po vyhotovení překladu

Oddělení řízení pracovních postupů zkontroluje úplnost dokumentu a v případě potřeby provede patřičnou grafickou úpravu. Stejný postup se uplatňuje i v případě souborů, které se zákazníkům dodávají uložením na jejich webové stránky. Oddělení řízení pracovních postupů tyto soubory zkontroluje (z hlediska úplnosti a zobrazení) a před uložením na webové stránky zákazníka je náležitě upraví.

8. Dodání

Oddělení řízení pracovních postupů zajistí dodání dokumentu zákazníkovi ve stanoveném termínu.

9. Vyřizování zpětné vazby od zákazníků

Skupina pro koordinaci kontaktů se zákazníky (oddělení pro vnější vztahy a komunikaci) analyzuje formuláře spokojenosti zákazníků, které zákazníci zasílají překladatelskému středisku.