Отдел „Преводи“ е най-големият отдел на Центъра за преводи, в който работи повече от половината персонал на Центъра. Той се състои от три езикови секции.

Преводачи (езикови секции)

Всяка езикова секция е подразделена на преводачески екипи — по един за всеки от официалните езици на ЕС. Големината на всеки екип зависи от работния обем на преводите на всеки целеви език. Всички преводачи превеждат на майчиния си език; те имат различно университетско образование, най-често свързано с езици.

На преводачите се предлага обучение през целия им трудов стаж в Центъра — както езиково обучение (развитие на усвоените езикови умения и изучаване на нови езици), така и обучение във връзка с дейности, съобразени със спецификата на възложителите.

Преводачите извършват превод и редакция на документи и марки. Освен това те субтитрират видеоматериали, съставят терминологични речници и съдействат за изграждане на междуинституционалната терминологична база ІАТЕ.

Като лингвисти, щатните преводачи гарантират езиковото качество на извършваните преводи. Това се прилага както за преведените в самия Център текстове, така и за текстовете, които се възлагат за изпълнение на специализирани външни доставчици на езикови услуги.

Благодарение на своя модел за дейност, основан на възлагане на външни изпълнители и вътрешен контрол на качеството, Центърът се утвърди като еталон за редакцията на преводи във всички нейни аспекти.