Транскрибирането е преобразуване на звуков и/или видео файл във висококачествен писмен текст. Това се извършва чрез технологии за преобразуване на реч в текст, а необработеният изходен материал след това се редактира от един от езиковите специалисти на Центъра. Крайният изходен писмен продукт може да включва времеви код и идентификация на говорещия, ако се изисква.