Езикова редакция на изходни текстове

Редактирането на изходни текстове представлява езикова проверка на текст, за да се гарантира, че отговаря на граматичните, пунктуационните и правописните правила на изходния език. Редакторът коригира граматичните, пунктуационните и правописните грешки. Той работи в режим на проследяване на промените, за да се отбележат промените, направени в текста. Ако редакторът счете, че езиковото качество на текста може да се подобри с оглед по-голяма яснота и разбираемост, добавя коментар към съответния пасаж с предложение за усъвършенстване. От редактора не се очаква да открива или коригира грешки или проблеми, свързани със съдържанието на текста. Ако открие евентуални проблеми със съдържанието, редакторът ги маркира в текста. Възложителят преценява уместността на всички коментари и предприема съответните действия. Редакторът не отстранява проблеми, свързани с форматирането или оформлението на текста.

Езикови консултации

Езиковите консултации представляват анализ на езиковите потребности на възложителя с цел разработване на решения за оптимизиране на процеса на писмен превод. Това може да включва създаване и поддръжка на специализирани софтуерни компоненти за компютърно подпомогнат превод, изграждане и проектиране на системи за конкретни работни процеси, техническа и езикова предварителна редакция на оригинали с цел подобряване на крайното им качество и т.н. Тъй като работното натоварване при този вид услуги зависи до голяма степен от сложността на конкретния случай, всеки проект се определя в тясно сътрудничество с възложителя.