Редактирането представлява преглед на превода, за да се провери дали е годен за целта, за която е предназначен, посредством сравняване на изходния и целевия текст и внасяне на необходимите поправки. Центърът предлага редактиране на преведени документи. Ако обаче по време на редактирането на представения текст преводачът счете, че той се нуждае от съществена преработка, Центърът може да откаже заявката за редактирането му и да препоръча на възложителя вместо това да заяви превод.