ПОВЕЧЕ ОТ 25 ГОДИНИ В СЛУЖБА НА ЕЗИКОВОТО МНОГООБРАЗИЕ

Центърът за преводи за органите на Европейския съюз е агенция на Европейския съюз. Създаден е в Люксембург през 1994 г. с основната мисия да предоставя писмени преводи и свързани с тях езикови услуги на другите децентрализирани агенции на ЕС. Понякога той също така подпомага институции и органи на ЕС, които имат свои собствени служби за писмен превод, при върхова натовареност или за конкретни проекти. Центърът предоставя писмени преводи за общо 70 възложители. В края на 2020 г. персоналът наброява общо 220 служители, включително длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители.

Съвместно с увеличаващия се брой на официалните езици на ЕС и на тясно специализираните възложители, Центърът се разраства непрекъснато. С течение на годините Центърът за преводи натрупа съществен опит в умението да отговаря на конкретните нужди на своите възложители по отношение на видовете услуги или документи, сроковете, областите на компетентност или разнообразието на езиковите комбинации (около 750).

Второто призвание на Центъра е да участва в междуинституционалното сътрудничество на ниво ЕС с цел оптимизиране на работните процеси и постигане на общи икономии от мащаба. Освен това от 2003 г. насам Центърът разработва и управлява междуинституционалната терминологична базата данни IATE от името на институционалните партньори.

 

 

 


 
1994 г.
Image
EU flag

На 28 ноември 1994 г. Съветът на Европейския съюз приема Регламент (ЕО) № 2965/94 относно създаване на Центъра за преводи.

 
1995 г.
 
Първи председател на управителния съвет
Edouard Brackeniers 
октомври 1995 г. — декември 1996 г.
През 1995 г. е приет Регламент за изменение с цел разширяване на кръга на възложителите и предоставяне на роля в междуинституционалното сътрудничество на Центъра.
Първият директор на Центъра
Francisco de Vicente 
октомври 1995 г. — януари 2005 г.

11

официални езици на ЕС

20 000

преведени страници

7

възложители

 
1997 г.
Втори председател на управителния съвет
Colette Flesch 
януари 1997 г. — юни 1999 г.
Центърът напуска седалището си в центъра на град Люксембург и се мести в Nouvel Hémicycle в квартала Киршберг на Люксембург, където са разположени повечето институции на ЕС.
1998 г.
 

200 000

преведени страници

12 г.

възложители

 
 
1995 г.
 
Трети председател на управителния съвет
Brian McCluskey 
юли 1999 г. — юни 2002 г.
2001 г.
 
Внедрен е Flosys — авангарден ИТ инструмент, разработен в Центъра, който управлява всички процедури за превод от момента, в който възложителят изпрати документ на Центъра, до предаването на преведените версии на този документ.
Центърът въвежда Nemo за управление на процеса за превод на марки на Общността.
 
 
2002 г.
Четвърти председател на управителния съвет
Michel Vanden Abeele 
юли 2002 г. — юни 2003 г.

1 000 000

преведени страници

2003 г.
 
Европейската фондация за управление на качеството (ЕFQM) признава, че Центърът е „ангажиран за постигането на отлични резултати в Европа“.
Центърът е определен като вносител и ръководител на проекта за ІАТЕ (Интерактивна терминология за Европа) — съвместната терминологична база данни за всички институции/органи на Европейския съюз.
 
 
2004 г.
Пети председател на управителния съвет
Karl-Johan (Juhani) Lönnroth 
януари 2004 г. — април 2010 г.

20

официални езици на ЕС

 
Голямото разширяване на ЕС през 2004 г., което почти удвои броя на езиците на ЕС от 11 на 20, бележи началото на нова ера за Центъра.
2005 г.
 
За своята десета годишнина Центърът организира конференция на тема „Езиково многообразие на всяка цена“.
Изпълняващ длъжността директор
Marie-Anne Fernández Suárez 
януари 2005 г. — април 2006 г.
 
2006 г.
 
Вторият директор на Центъра:
Gailė Dagilienė 
септември 2006 г.—октомври 2013 г. 
2007 г.
 
С присъединяването на България и Румъния към ЕС Центърът добавя допълнителни официални езици на ЕС, а ирландският език е признат за официален език на ЕС, макар и с прилагане на дерогация.
Предоставен е достъп на широката публика до междуинституционалната терминологична база на ЕС, ІАТЕ.
Посещение на Ленард Орбан, еврокомисар по многоезичието.

23

официални езици на ЕС

 
2010 г.
 
Центърът организира конференция под надслов „Езикът на Европа. Превеждане за ЕС“ по случай 15 години от създаването си.
Центърът заменя Nemo с инструмента Tr@mark за управление на процеса за превод на марки на Общността.
2011 г.
 
Центърът стартира ЕСНА-term — онлайн многоезична терминологична база, разработена за Европейската агенция по химикали.
Шести председател на управителния съвет
Rytis Martikonis 
февруари 2011 г.—февруари 2022 г.
 
2013

8 000 000

преведени страници

24

официални езици на ЕС,
добавен е и хърватският език

Изпълняващ длъжността директор
Marie-Anne Fernández Suárez 
октомври 2013 г. — юли 2015 г. 
Центърът се мести в настоящите си помещения в сградата Drosbach в град Люксембург и подписва споразумение за своето седалище с Великото херцогство Люксембург.
2015
 
Изпълняващ длъжността директор
Benoît Vitale
август 2015 г. — декември 2015 г.

9 000 000

преведени страници

61

възложители

 
2016
 
Третият директор на Центъра:
Máire Killoran
януари 2016 г.- декември 2018 г. 
Центърът пуска в действие еСdT, новата специализирана система за управление на преводния процес, която заменя предходната система Flosys.
2017 г.
 
Проучване на Центъра за преводи като общ доставчик на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС. Проучването потвърждава необходимостта от Центъра. 
 
 
2018 г.

65

възложители

Въвеждане на нова версия на IATE 
Приет е стратегически подход и двугодишен план за преобразуване  
Между Центъра и Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е постигнато съгласие за двугодишна програма за сътрудничество с цел развиване на нови езикови услуги и оптимизиране на основната дейност с цел подобряване на производителността и на връзката с възложителите. 
2019 г.
 

12 800 000

преведени страници

68

възложители

Изпълняващ длъжността директор
Benoît Vitale
Януари 2019 г. — януари 2022 г.
Центърът започва изпълнението на двугодишния план за преобразуване 
 
2020 г.
Центърът приключва изпълнението на плана за преобразуване, като въвежда нови услуги, процеси и инструменти.

13 400 000

преведени страници

69

възложители

2021 г.
 
 
Центърът за преводи въвежда редица нови услуги: автоматичен превод; приспособен към възложителя машинен превод, автоматична транскрипция; превод от типа Paste ‘n Go, компютърно подпомогнат превод с лека редакция.  
 
2022 г.
Седми председател на управителния съвет
Christos Ellinides 
март 2022 г. — до днешна дата
Четвъртият директор на Центъра
Илдико Хорват
февруари 2022 г. — до днешна дата

70

възложителя

2023 г.
 

73

възложителя

Центърът въвежда в действие собствена и единствена по рода си стратегия за мултисистемен машинен превод.