Както е предвидено в Регламента за създаването му, Центърът за преводи отговаря на нуждите от езикови услуги на агенциите и другите органи на ЕС. Той може също така да приема задачи от институции на ЕС, които имат собствени служби за преводи, когато те са свръхнатоварени. Центърът има споразумения за сътрудничество със 70 възложители в рамките на Европейския съюз, както е показано на интерактивната карта по-долу.

Политиката на Центъра за преводи към неговите възложители е постигане на тяхното удовлетворение чрез предлагане на висококачествени езикови услуги в рамките на тясно сътрудничество и обмен на информация.

Ние гледаме на нашите възложители като на партньори в усилията ни да достигнем до гражданите на ЕС с точна и достъпна информация на техния собствен език. Ето защо насърчаваме възложителите ни да изказват мнението си за извършената от нас работа, както е описано в статията „Научете за нашия работен процес“.

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

Институции на ЕС

Институции на ЕС

Европейски парламент — Генерална дирекция „Писмени преводи“

Институции на ЕС

Съвет на Европейския съюз

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

Институции на ЕС

Съд на Европейския съюз

Институции на ЕС

Европейска сметна палата

Институции на ЕС

Европейска централна банка

Агенции на ЕС

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Агенции на ЕС

Европейски институт за равенство между половете

Агенции на ЕС

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Агенции на ЕС

Служба на Общността за сортовете растения

Агенции на ЕС

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Агенции на ЕС

Европейски орган за безопасност на храните

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Агенции на ЕС

Европейска агенция за контрол на рибарството

Агенции на ЕС

Единен съвет за преструктуриране

Агенции на ЕС

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Агенции на ЕС

Европейска прокуратура

Агенции на ЕС

Европейска фондация за обучение

Агенции на ЕС

Европейска агенция за околната среда

Агенции на ЕС

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Агенции на ЕС

Сателитен център на Европейския съюз

Агенции на ЕС

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Агенции на ЕС

Европейска агенция по отбрана

Агенции на ЕС

Агенция за подкрепа на ОЕРЕС

Агенции на ЕС

Център за морски анализи и операции — (Наркотици)

Агенции на ЕС

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Агенции на ЕС

Европейска агенция по химикалите

Агенции на ЕС

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Агенции на ЕС

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Агенции на ЕС

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Агенции на ЕС

Европейска агенция по морска безопасност

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за основните права

Агенции на ЕС

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Агенции на ЕС

Европейски банков орган

Агенции на ЕС

Европейска агенция по лекарствата

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Агенции на ЕС

Европейски институт за иновации и технологии

Агенции на ЕС

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз

Агенции на ЕС

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Агенции на ЕС

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Агенции на ЕС

Европейски орган по труда

Изпълнителни агенции

Изпълнителни агенции

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

Изпълнителни агенции

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

Изпълнителни агенции

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия

Изпълнителни агенции

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

Изпълнителни агенции

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания

Изпълнителни агенции

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Съвместни предприятия

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Чист водород“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“

Съвместни предприятия

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC)

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Други органи

Други органи

Единен патентен съд

Други органи

Европейска инвестиционна банка

Други органи

Европейски омбудсман

Други органи

Европейски надзорен орган по защита на данните

Други органи

Кабинет на главния секретар на Европейските училища

Други органи

Европейско училище Люксембург II

Consultative bodies

Consultative bodies

Европейският икономически и социален комитет

Consultative bodies

Европейски комитет на регионите