Както всяка друга организация Центърът за преводи разполага със структура, която гарантира плавното функциониране на неговите операции. Това е отдел „Средства в помощ на превода“.

Отделът е съставен от секция „Управление на работния процес“, секция „Развитие на дейността и подпомагане на работния процес“ и група „Междуинституционален проект IATE“.

Секция „Управление на работния процес“

Секция „Управление на работния процес“ отговаря за системното обработване на всички поръчки за езиковите услуги на Центъра — от приемане на поръчката до доставяне на крайния продукт. Центърът работи основно с рамкови споразумения.
Членовете на секцията:

  • получават, анализират и валидират поръчките, ако е необходимо след преговори с възложителите,
  • възлагат документи за превод или редакция и терминологични проекти на щатните и външните преводачи,
  • проверяват дали файловете, с които трябва да работят преводачите, са годни за обработка, и дали документите са правилно форматирани, преди да бъдат изпратени на възложителите;
  • използват основани на езикови технологии инструменти за обработка на получаваните файлове, доколкото е възможно,
  • изпращат всички изпълнени поръчки на възложителя в договорения срок и в изисквания формат,
  • събират информация за фактуриране на предоставяните услуги.

Секцията предоставя на преводачите езикова и техническа помощ в процеса на превод. Освен това тя организира обучения в различните специализирани области, за които отговаря (напр. използване на технологии).

Секция „Напреднали езикови решения“ (Advanced Language Solutions)

Секция „Напреднали езикови решения“ (Advanced Language Solutions) се състои от няколко екипа:

  • екип за езикови технологии, който следи тенденциите и иновациите във връзка с дейността по предоставяне на езикови услуги, анализира как Центърът може най-добре да помогне на своите клиенти да посрещнат своите нужди от комуникация и разработва и подпомага услугите за машинен превод и автоматично разпознаване на реч;
  • екип за управление на терминологията, който осигурява и поддържа специализирани езикови ресурси и инструменти в областта на терминологията;
  • екип „Марки на ЕС и дизайни“, който управлява цялостния работен процес по превод на марките на ЕС и дизайните.

Група „Междуинституционален проект IATE“

От името на партньорите на проекта IATE Центърът поддържа група „Междуинституционален проект IATE“ и координатор за EurTerm (междуинституционална обединена платформа за терминолози).