Image
CdT Management Board

 

Центърът за преводи се управлява от управителен съвет. Ежедневната работа на Центъра, чието седалище е в Люксембург, се извършва от неговите служители, под ръководството на директора на Центъра.

В състава на управителния съвет на Центъра има титуляри и заместник–членове, които са представители на държавите — членки на ЕС, Европейската комисия и повечето от възложителите на Центъра.

При назначаването им в управителния съвет от членовете се изисква да подадат декларация за интереси съгласно политиката на Центъра за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Целта на тази декларация е да се установят възможни или действителни конфликти на интереси на членовете във връзка с членството им в управителния съвет, за да може при необходимост Центърът да предприеме подходящи мерки.

За справка с декларациите за интерес и автобиографиите на членовете на управителния съвет може да се използва препратката за търсене по-долу:

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Juhan Lepassaar
Член

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Patrick Hamilton
Член

Агенция на Европейския съюз за основните права

Nicole Romain
Член
Michail Beis
Заместник

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Andrew Smith
Член
Mónika Azaola
Заместник

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Guillaume de Roquigny-Iragne
Член
Miguel Pereira
Заместник

Европейска агенция за контрол на рибарството

Niall McHale
Член
Rieke Arndt
Заместник

Европейска агенция за околна среда

Katja Rosenbohm
Член
Gülcin Karadeniz
Заместник

Европейска агенция по лекарствата

Alexios Skarlatos
Член
Monica Buch Garcia
Заместник

Европейска агенция по морска безопасност

Steven Dunlop
Заместник

Европейска агенция по отбрана

Dimitri Nicolaides
Член
Bronislava Ouaki
Заместник

Европейска агенция по химикали

Shay O’Malley
Член
John Wickham
Заместник

Европейска инвестиционна банка

Maria Bühler
Член
Thierry Fontenelle
Заместник

Европейска комисия

Christos Ellinides
Член
Marcus Angioni
Заместник

Европейска сметна палата

José Ortiz Pintor
Член
Pawel Szuba
Заместник

Европейска централна банка

Rossana Villani
Член

Европейски икономически и социален комитет

Anna Redstedt
Член
Florence Melaerts
Заместник

Европейски комитет на регионите

Ineta Strautina
Член
Ani Damyanova
Заместник

Европейски омбудсман

Marie-Pierre Darchy
Член
Alessandro Del Bon
Заместник

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

Christos Ellinides
Член
Marcus Angioni
Заместник

Съд на Европейския съюз

Thierry Lefèvre
Член
Jurga Haenel
Заместник

Европейски парламент

Valter Mavrič
Член
Véronique Rosenkranz
Заместник