Езиковите консултации представляват анализ на езиковите потребности на възложителя с цел разработване на решения за оптимизиране на процеса на писмен превод. Това може да включва създаване и поддръжка на специализирани софтуерни компоненти за компютърно подпомогнат превод, изграждане и проектиране на системи за конкретни работни процеси, техническа и езикова предварителна редакция на оригинали с цел подобряване на крайното им качество и т.н. Тъй като работното натоварване при този вид услуги зависи до голяма степен от сложността на конкретния случай, всеки проект се определя в тясно сътрудничество с възложителя.