Центърът за преводи, както и всички други институции или органи на ЕС, планира своите дейности на различни равнища и чрез различни документи. В многогодишната стратегия е изложена визията за следващите години под формата на стратегически цели, които са доразвити в стратегически приоритети и стратегически инициативи, всички от които трябва да бъдат постигнати през съответния период. През този период изпълнението на стратегията се измерва чрез стратегически ключови показатели за ефективност. Подробното изпълнение на стратегията е изложено в многогодишни програмни документи и годишните работни програми на Центъра. В годишните отчети за дейността на Центъра се предоставят обобщени данни за напредъка при изпълнението на стратегията и работните програми. За финансирането на различните дейности, изложени в стратегията и работните програми, Центърът изготвя годишни бюджети, които се приемат от управителния съвет заедно с програмните документи. В бюджета на Центъра е включена информация за прогнозните приходи и разходи за конкретна година. И накрая, всяка година Центърът представя своя годишен счетоводен отчет, в който е изложено изпълнението на бюджета му.

Стратегията на Центъра за периода 2016—2020 г.

Визията на Центъра да стане център за високи постижения при предоставяне на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС до 2020 г. заема основно място в стратегията за 2016—2020 г.

В качеството си на общ доставчик на езикови услуги за агенциите и органите на ЕС Центърът продължава да допринася активно за приоритета на Европейската комисия да превърне ЕС в съюз на демократичната промяна. В рамките на възложената му задача Центърът насърчава ефективното езиково многообразие в ЕС, като изпълнява ролята си в партньорство със своите възложители, осигурявайки на гражданите на ЕС достъп до информация на различните официални езици на ЕС.

Центърът продължава да изпълнява и втората си задача, а именно да допринася за рационално използване на ресурсите и хармонизиране на процедурите за писмен превод в ЕС чрез междуинституционално сътрудничество.

Основният акцент на стратегията е оптимизиране на създаването на стойност за възложителите на Центъра при едновременно осигуряване на дългосрочната устойчивост на Центъра.