Отдел „Финанси и оборудване“ предоставя административна и техническа подкрепа в областта на бюджета, финансите, стратегическото планиране, съоръженията и сигурността.

Секция „Финанси и стратегическо планиране“

Секция „Финанси и стратегическо планиране“ обезпечава нормалното функциониране на финансовото управление, операции, планиране и стратегически операции на Центъра при спазване на приложимите правила и разпоредби. Тя координира изготвянето и изпълнението на бюджета на Центъра и поддържа тесни връзки с възложителите с оглед включване на бюджетните им прогнози в приходната част на бюджета на Центъра. Секцията отговаря за предварителната и последващата проверка на финансовите операции на Центъра. Секцията изготвя и изпълнява многогодишната стратегия и многогодишните работни програми на Центъра и координира изготвянето на годишния отчет за дейността. Тя осигурява управлението на моделите на разходите, качеството и ефективността на Центъра.

Секция „Помещения и сигурност“

Секция „Помещения и сигурност“ осигурява адекватна защита на персонала, данните, сградите и оборудването на Центъра срещу рискове за сигурността и гарантира, че се спазват правилата за здраве и безопасност на работното място. Секцията управлява движимото и недвижимото имущество, подпомага и съдейства на нуждите и исканията на персонала с крайна цел постигане на оптимално благосъстояние и стандарти на обслужване в помещенията на Центъра. Секцията отговаря за изготвянето на бюджета и наблюдението на бюджетните процедури за всички договори, свързани с инфраструктурата и сигурността. С цел предотвратяване и намаляване на риска от редки случаи на сериозно смущение на дейностите на Центъра, секция „Съоръжения и сигурност“ координира системата за управление на непрекъснатостта на дейността. Центърът признава значението на проактивното управление на околната среда и устойчивите практики и в цялата секция прилага и насърчава мерки, щадящи околната среда, като същевременно повишава осведомеността на персонала по свързаните с това въпроси.