Image
EU Agencies Network logo

Центърът за преводи е член на мрежата на агенциите на ЕС.

Агенциите на ЕС са създадени от държавите — членки на ЕС, и институциите на ЕС, с цел да предоставят стойностни услуги на промишлените сектори и гражданите и за изпълнение на конкретни правни, технически или научни задачи.

Тези дейности са в подкрепа на промишлените сектори в цяла Европа и предлагат основани на доказателства съвети, като с това допринасят за изготвяне на обосновани на факти политики и закони както на европейско, така и на национално равнище.

Агенциите на ЕС предоставят добавена стойност, като насърчават практиките по обмен на информация и експертни знания и като предлагат технически услуги в области, които засягат живота на 500 милиона европейски граждани.

(Източник: начална страница на екстранета на мрежата на агенциите на ЕС).