Отдел „Услуги за организацията“ предоставя административна и техническа подкрепа в областта на човешките ресурси (ЧР), правните въпроси и поканите за представяне на предложения.

Секция „Правни въпроси и обществени поръчки“

Секция „Правни въпроси и обществени поръчки“ (LPS) разглежда всички правни въпроси, които могат да възникнат в хода на ежедневната дейност на Центъра за преводи. Секцията представлява Центъра на междуинституционални заседания по въпроси от нейната компетентност и при всякакви съдебни спорове (напр. дела на Съда на ЕС). LPS отговаря за разглеждането на запитванията на Омбудсмана, отправени към Центъра за преводи, и действа като правен съветник на ръководството на Центъра. LPS организира процедурите на Центъра за възлагане на обществени поръчки. Освен това LPS изготвя и управлява договорните споразумения между Центъра и неговите възложители, както и свързаното с това управление на договори (напр. изменения).  

И накрая, екипът на EU Sign и кореспондентът за борба с измамите също са част от секцията. 

Секция „Човешки ресурси и подкрепа на персонала“

Секция „Човешки ресурси и подкрепа на персонала“ разработва, съгласува и изпълнява политиките в областта на ЧР и предоставя консултации и насоки на ръководството и персонала на Центъра по въпроси на човешките ресурси. Друга нейна основна задача е свързана с подбора, набирането и професионалното развитие на персонала и стажантите (обучение, управление на уменията, оценка и повишение). Секцията отговаря също за бюджетните и финансовите въпроси, свързани с разходите за персонал.