Отдел „Администрация“ предоставя административна и техническа подкрепа в областта на човешките ресурси (ЧР), бюджетното, стратегическото планиране, по правни въпроси, покани за участие в търг, помещенията и сигурността.

Група „Финансови въпроси“

Група „Финансови въпроси“ осигурява нормалното функциониране на финансовото управление на Центъра при спазване на приложимите правила и разпоредби. Тя съгласува изготвянето и проследяването на бюджета на Центъра и поддържа тесни връзки с възложителите с оглед включване на бюджетните им прогнози в приходната част на бюджета на Центъра. Друга важна задача на групата е предварителната и последващата проверка на финансовите операции.

Секция „Стратегическо планиране“

Секция „Стратегическо планиране“ изготвя и изпълнява многогодишната стратегия и многогодишните работни програми на Центъра и координира изготвянето на годишния отчет за дейността. Освен това тя координира и проследява как се изпълняват управлението на риска и вътрешният контрол.

Секция „Правни въпроси“

Секция „Правни въпроси“ се занимава с всички правни въпроси, които е възможно да възникнат при изпълнението на дейността на Центъра. Тя представлява Центъра в случай на съдебни спорове.

Секцията отговаря за изготвянето и управлението на споразуменията между Центъра и неговите възложители. Тя се занимава също с договорните въпроси във връзка с доставчиците на продукти и услуги за Центъра и действа като юридически съветник на ръководството на Центъра.

За извършването на преводи в широк обхват от области, Центърът съставя и постоянно актуализира списъци на външни доставчици на езикови услуги, специализирани в областите на дейност на възложителите на Центъра. Това се осъществява чрез открити тръжни процедури, организирани от секцията.

Секция „Помещения и сигурност“

Секция „Помещения и сигурност“ осигурява адекватна защита на персонала, данните, сградите и съоръженията на Центъра срещу рискове за сигурността и гарантира, че се спазват правилата за здраве и безопасност на работното място. Групата управлява движимото и недвижимото имущество и отговаря за координация на непрекъснатостта на работата в случай на сериозно смущение в дейностите на Центъра. Освен това тя насърчава въвеждането на екологосъобразни мерки в Центъра и повишава осведомеността на персонала относно управлението на отпадъците.

Секция „Човешки ресурси“

Секция „Човешки ресурси“ разработва, съгласува и изпълнява политиките в областта на ЧР и предоставя консултации и насоки на ръководството и персонала на Центъра по въпроси на човешките ресурси. По-конкретно ролята ѝ е свързана с подбора, набирането и професионалното развитие на персонала и стажантите (обучение, управление на уменията, атестиране и повишение). Секцията отговаря също за бюджетните и финансовите въпроси, свързани с разходите за персонал.