Definition av en praktikplats

Översättningscentrum erbjuder praktikplatser, särskilt till universitetsstuderande från Europeiska unionens medlemsstater och till medborgare från ansökarländer som vill få en förståelse för centrumets verksamhetsområde och få personlig erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell och mångspråkig miljö och dessutom skaffa sig kontakter.

Praktikens längd

Minimitiden för en praktikplats får inte understiga tre månader och den maximala tiden får inte överstiga sex månader (förutom i undantagsfall).

Behörighetskriterier

Praktikplatser kan sökas av dem som vid tidpunkten för ansökan om praktikplats uppfyller följande krav: 

  • Akademiska kvalifikationer: Minst fyra terminers avslutade universitetsstudier eller likvärdig utbildning inom ett område som är av intresse för centrumet.
  • Kunskaper: Viss erfarenhet av något av centrumets verksamhetsområden.
  • Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och goda kunskaper i ett annat EU-språk i den utsträckning som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Goda kunskaper i ett av centrumets arbetsspråk (franska och engelska) är en merit. Sökande från länder som söker medlemskap i EU måste ha mycket goda kunskaper i minst ett av ett ansökarlands språk och goda kunskaper i engelska eller franska.

Urvalsförfarande

Centrumet beslutar före varje kalenderårs början om antalet praktikplatser som ska erbjudas. Antalet platser beror på budgetanslagens storlek och den kapacitet de enskilda avdelningarna har för att ta emot en praktikant.

Centrumet publicerar sedan på sin webbplats en inbjudan om att ansöka om praktikplats. I inbjudan anges de olika stegen i urvalsförfarandet (behörighets- och urvalskriterier, ansökningsblankett osv.).

Bidrag till praktikanter

Praktikanter får ett månatligt bidrag som uppgår till 25 procent av grundlönen för en tillfälligt anställd i lönegrad AD5, löneklass 1, från första dagen på praktikperioden.

Mer information finns i centrumets administrativa beslut om praktikplatser som du kan titta på eller ladda ner här: Administrative Decision/DA_012010