Personalkommittén har inrättats enligt stadgarna och företräder personalens intressen gentemot centrumets administration samt ser till att ständig kontakt upprätthålls mellan ledningen och personalen.

Den underlättar centrumets verksamhet genom att fungera som kanal för personalens åsikter.  Kommittén arbetar på en allmän nivå genom att värna personalens övergripande intressen och på individnivå genom att hjälpa de anställda när de stöter på problem i sitt dagliga arbetsliv.  Kommittén väljs av personalen och mandatperioden är tre år. Den består av fem ledamöter och fem suppleanter. Den ska framför allt

  • yttra sig i förvaltnings- och personalfrågor (om de allmänna tillämpningsföreskrifterna, den personalpolitiska planen m.m.),
  • utse företrädare vid urvalsförfaranden för ny personal vid centrumet,
  • komma med förslag om centrumets organisation och drift samt förbättring av personalens arbetsvillkor eller allmänna levnadsvillkor,
  • medverka i diskussioner om personalpolitik i allmänhet via församlingen för EU-byråernas personalkommittéer (Assembly of Agency Staff Committees, AASC),
  • medverka i de organ för sociala frågor som inrättats av centrumet i personalens intresse, t.ex. den interinstitutionella kommittén för sociala aktiviteter.