Avdelningen för översättningsstöd har en framträdande roll i översättningscentrumets verksamhet och fungerar som en drivande kraft som ser till att centrumets tjänster utförs smidigt och effektivt.

Denna avdelning består av enheten för arbetsflödeshantering och enheten för affärsutveckling och arbetsflödesstöd.

Enheten för arbetsflödeshantering

Enheten för arbetsflödeshantering ansvarar för att behandla förfrågningar från kunderna till centrumet, från hantering av inkommande förfrågningar till leverans av det slutliga dokumentet. Centrumet arbetar huvudsakligen utifrån ramavtal.

Personalen i enheten för arbetsflödeshantering ansvarar för att

  • ta emot, analysera och validera förfrågningar, vid behov genom förhandling med kunderna,
  • tilldela översättnings-, gransknings-, redigerings- och terminologijobb till interna översättare och frilansöversättare;
  • se till att filerna som översättarna arbetar med är redigerbara och att dokumenten är korrekt formaterade innan de levereras till kunden,
  • använda språktekniska verktyg för att behandla inkommande filer,
  • se till att alla jobb levereras till beställaren inom den överenskomna tidsfristen och i det format som krävs,
  • sammanställa faktureringsuppgifter.

Enheten för arbetsflödeshantering ger språkligt och tekniskt stöd till översättarna under hela arbetsflödet. Den ger också utbildning inom sina olika specialområden (t.ex. användning av teknik).

Enheten för affärsutveckling och arbetsflödesstöd

Enheten för affärsutveckling och arbetsflödesstöd består av flera grupper:

  • Gruppen för affärsutveckling, vars syfte är att bevaka trender och innovationer på området för språktjänster (verktyg, arbetsmetoder och nya tjänster) och att analysera hur centrumet på bästa sätt kan hjälpa till att uppfylla kundernas kommunikationsbehov.
  • Gruppen för korpus- och terminologihantering, som tillhandahåller och sköter specialiserade språkresurser och språkverktyg på området för terminologi, referensdokument, översättningsminnen och maskinöversättning.
  • Gruppen för EU-varumärken och formgivningar, som hanterar hela arbetsflödet för översättningar av EU-varumärken och formgivningar.
  • Slutligen finns gruppen för stöd och utveckling av Iate och samordnaren för EurTerm (interinstitutionell samarbetsplattform för terminologer) på centrumet.