Översättningsavdelningen är översättningscentrumets största avdelning, där över hälften av centrumets personal arbetar. Den består av tre språkgrupper och enheten för yttre förbindelser och kommunikation.

Enheten för yttre förbindelser och kommunikation

Enheten för yttre förbindelser och kommunikation samordnar arbetet med centrumets kunder för att fastställa deras behov och bedöma kundtillfredsställelsen. Detta sker genom regelbundna kundbesök, återkommande undersökningar och hantering av återkoppling från kunderna.

I samarbete med kunderna anordnar enheten fortbildning, seminarier och presentationer för centrumets översättare så att de kan utöka sina kunskaper om kundernas högspecialiserade verksamhetsområden och förfaranden. På samma sätt anordnar även enheten presentationer för kunder för att hjälpa dem att bättre förstå centrumets roll och tjänster.

Enheten är också ansvarig för intern och extern kommunikation. Den sprider information genom regelbundna nyheter på centrumets intranät, webbplats och kundportal. Enheten utarbetar och samordnar riktade publikationer, t.ex. den årliga verksamhetsrapporten och rapporten om årets höjdpunkter (Highlights of the year report) samt ett antal broschyrer och nyhetsbrev. Den arrangerar också olika evenemang för att främja flerspråkighet.

Översättarna (språkgrupperna)

Varje språkgrupp är uppdelad i översättningsgrupper, en för varje officiellt EU-språk. Storleken på varje översättningsgrupp varierar beroende på arbetsbelastningen för respektive målspråk. Alla översättare översätter till sitt modersmål. De har olika akademisk bakgrund, men oftast med språklig inriktning.

Översättarna erbjuds fortbildning under hela sitt yrkesliv på centrumet, både när det gäller språkinlärning (påbyggnad av befintliga språkkunskaper och inlärning av nya språk) och kundspecifik verksamhet.

De interna översättarna översätter och granskar dokument och varumärken. De textar också videoklipp, sammanställer ordlistor och lägger till termer i den interinstitutionella termdatabasen Iate.

Som språkhandläggare garanterar de interna översättarna en god språkkvalitet i de utförda översättningarna. Detta gäller både texter som översätts internt och texter som översätts av specialiserade externa leverantörer av språkliga tjänster.

Genom sin affärsmodell som grundas på uppdragsavtal och intern kvalitetskontroll har centrumet blivit en referenspunkt för alla aspekter av översättningsgranskning.