ÖVER 25 ÅR I FLERSPRÅKIGHETENS TJÄNST

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ är en EU-byrå. Översättningscentrumet grundades 1994 i Luxemburg och har som främsta uppgift att tillhandahålla översättningstjänster och relaterade språktjänster till de andra decentraliserade EU-byråerna. Vi kan också bistå EU-institutioner och EU-organ som har egna översättningstjänster när dessa har arbetstoppar, eller hjälpa dem med specifika projekt. Sammanlagt översätter vi åt 70 kunder. I slutet av 2020 hade vi sammanlagt 220 anställda om man räknade samman tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

Centrumet har vuxit stadigt samtidigt som antalet officiella EU-språk och mycket specialiserade kunder har ökat. Under åren som gått har centrumet skaffat sig stor erfarenhet av att möta kundernas specifika behov som rör allt från olika typer av tjänster, filformat, tidsfrister och expertisområden till de många språkkombinationerna (ungefär 750 stycken).

Centrumets andra uppdrag är att delta i interinstitutionellt samarbete på EU-nivå för att rationalisera arbetsmetoderna och uppnå globala stordriftsfördelar. Sedan 2003 har översättningscentrumet också utvecklat och förvaltat den interinstitutionella termdatabasen Iate för sina institutionspartners räkning.

 

 

 

 


1994
 
Image
EU flag

Den 28 november 1994 antas rådets förordning (EG) nr 2965/94 om upprättande av översättningscentrumet.

 
 
1995

11

officiella EU-språk

20 000

översatta sidor

7

kunder

Centrumets första direktör
Francisco De Vicente 
oktober 1995–januari 2005
Ytterligare en förordning antas 1995 i syfte att utöka kundportföljen och ge centrumet en roll i det interinstitutionella samarbetet.
1997
 
Centrumet lämnar sina kontor i Luxemburgs centrum och flyttar till Nouvel Hémicycle i Kirchberg (Luxemburg), där de flesta EU-institutionerna är belägna.
 
 
1998
 

200 000

översatta sidor

12

kunder

2001
 
Flosys börjar användas, ett banbrytande it-verktyg som utvecklats internt och som hanterar hela översättningsflödet från att kunden skickar ett dokument till centrumet till dess att den (de) översatta versionen (versionerna) levereras.
Centrumet inför verktyget Nemo för att hantera översättningsprocessen för EU-varumärkena.
 
 
2002
 

1 000 000

översatta sidor

2003
 
Europeiska stiftelsen för administration av kvalitetsfrågor (EFQM) uppmärksammar att centrumet satsar på kvalitet i Europa.
Centrumet utses till projektinitiativtagare och projektledare för Iate (InterActive Terminology for Europe), den gemensamma termdatabasen för alla EU-institutioner/EU-organ.
 
 
2004
 

20

officiella EU-språk

 
EU:s "big bang-utvidgning", som nästan fördubblar antalet EU-språk från 11 till 20, markerar inledningen på en ny era för centrumet.
2005
 
Tillförordnad direktör
Marie-Anne Fernández Suárez 
januari 2005–april 2006
På sin tioårsdag arrangerar centrumet en konferens om "Flerspråkighet till varje pris".
 
 
2006
 
Centrumets andra direktör
Gailė Dagilienė 
maj 2006–oktober 2013 
2007
 
Centrumet lägger till ytterligare officiella EU-språk till sin portfölj, eftersom Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i EU och iriska blir officiellt EU-språk, om än med vissa undantag.
EU:s interinstitutionella termdatabas Iate blir tillgänglig för allmänheten.
Leonard Orban, kommissionsledamot med ansvar för flerspråkighet, besöker centrumet.

23

officiella EU-språk

 
2010
 
Centrumet arrangerar en konferens med benämningen ”Europas språk. Att översätta för EU" för att fira sin 15-årsdag.
Centrumet ersätter Nemo med Tr@Mark workflow för att hantera översättningsprocessen för EU-varumärkena.
2011
 
Centrumet lanserar ECHA-term, en webbaserad flerspråkig termdatabas som har utvecklats för Europeiska kemikaliemyndigheten.
 
 
2013

8 000 000

översatta sidor

24

officiella EU-språk
omfattar nu även kroatiska

Tillförordnad direktör
Marie-Anne Fernández Suárez 
oktober 2013–juli 2015 
Centrumet flyttar till sina nuvarande lokaler i Drosbachbyggnaden i Luxemburgs huvudstad och tecknar sitt sätesavtal med Storhertigdömet Luxemburg.
2015
 
Tillförordnad direktör
Benoît Vitale
augusti 2015–december 2015

9 000 000

översatta sidor

61

kunder

 
2016
 
Centrumets tredje direktör
Máire Killoran
januari 2016–december 2018 
Centrumet lanserar eCdT, det nya anpassade systemet för hantering av översättningsarbetsflödet, som ersätter det tidigare systemet Flosys.
2017
 
Studie av översättningscentrumet som tillhandahållare av gemensamma språktjänster för EU:s byråer och organ. Studien bekräftar centrumets syfte. 
 
 
2018

65

kunder

En ny version av Iate lanseras.
Ett strategiskt tillvägagångssätt och en tvåårig omställningsplan antas.
Centrumet kommer överens med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) om ett tvåårigt samarbetsprogram för att utveckla nya språktjänster och optimera de centrala verksamhetsprocesserna för att förbättra effektiviteten och kundupplevelsen. 
2019
 

12 800 000

översatta sidor

68

kunder

Tillförordnad direktör
Benoît Vitale
januari 2019–januari 2022
Centrumet börjar genomföra sin tvååriga omställningsplan.

 

2020
Centrumet avslutar den tvååriga omställningsplanen och börjar använda nya tjänster, processer och verktyg.

13 400 000

översatta sidor

69

kunder

2021
 
 
Centrumet lanserar en rad nya tjänster: automatisk översättning, maskinöversättning anpassad till olika områden, automatisk transkription, paste ’n’ go-översättning, lätt efterredigering.  

 

2022
Centrumets fjärde direktör
Ildikó Horváth
februari 2022–fram till i dag

70

 kunder