I enlighet med inrättandeförordningen för översättningscentrumet hanterar vi EU-byråernas och andra EU-organs behov av språktjänster. Vi kan också bistå med språktjänster när EU-institutioner som har egna översättningsavdelningar har hög arbetsbelastning. Vi har samarbetsavtal med 70 kunder som är spridda över hela EU, vilket visas på den interaktiva kartan nedan.

Översättningscentrumets kundpolicy är att få nöjda kunder genom att erbjuda högkvalitativa språktjänster och genom att ha ett nära samarbete och informationsutbyte.

Vi ser våra kunder som partner i strävan efter att nå EU-medborgarna med korrekt och användarvänlig information på deras egna språk. Därför uppmuntrar vi våra kunder att ge oss feedback på det arbete vi har gjort, vilket framgår av beskrivningen av vårt arbetsflöde.

EU-institutioner

EU-institutioner

Europeiska unionens råd

EU-institutioner

Europeiska unionens domstol

EU-institutioner

Europeiska centralbanken

EU-institutioner

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

EU-institutioner

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

EU-institutioner

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor

EU-institutioner

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för översättning

EU-institutioner

Europeiska revisionsrätten

EU-institutioner

Europaparlamentet, generaldirektoratet för översättning

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

EU-byråer

EU-byråer

Byrån för stöd till Berec

EU-byråer

Gemenskapens växtsortsmyndighet

EU-byråer

Europeiska arbetsmiljöbyrån

EU-byråer

Europeiska bankmyndigheten

EU-byråer

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

EU-byråer

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

EU-byråer

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

EU-byråer

Europeiska kemikaliemyndigheten

EU-byråer

Europeiska försvarsbyrån

EU-byråer

Europeiska miljöbyrån

EU-byråer

Europeiska fiskerikontrollbyrån

EU-byråer

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

EU-byråer

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

EU-byråer

Europeiska jämställdhetsinstitutet

EU-byråer

Europeiska institutet för innovation och teknik

EU-byråer

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

EU-byråer

Europeiska arbetsmyndigheten

EU-byråer

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

EU-byråer

Europeiska läkemedelsmyndigheten

EU-byråer

Europeiska åklagarmyndigheten

EU-byråer

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

EU-byråer

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

EU-byråer

Europeiska unionens asylbyrå

EU-byråer

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

EU-byråer

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

EU-byråer

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

EU-byråer

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

EU-byråer

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

EU-byråer

Europeiska unionens järnvägsbyrå

EU-byråer

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

EU-byråer

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

EU-byråer

Europeiska unionens rymdprogrambyrå

EU-byråer

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet

EU-byråer

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

EU-byråer

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EU-byråer

Europeiska unionens satellitcentrum

EU-byråer

Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika

EU-byråer

Gemensamma resolutionsnämnden

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Genomförandeorgan

Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö

Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur

Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

Genomförandeorgan

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

Genomförandeorgan

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Genomförandeorgan

Europeiska genomförandeorganet för forskning

Gemensamma företag

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget för viktig digital teknik

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget för förnybar vätgas

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget för Europas järnvägar

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget EuroHPC

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget Fusion for Energy

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa

Gemensamma företag

Det gemensamma företaget Sesar 3

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Global Health EDCTP3 Joint Undertaking

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Andra organ

Andra organ

Europeiska datatillsynsmannen

Andra organ

Europeiska investeringsbanken

Andra organ

Europeiska ombudsmannen

Andra organ

Europaskolan Luxemburg II

Andra organ

Kansliet för Europaskolornas generalsekreterare

Andra organ

Enhetlig patentdomstol

Rådgivande organ

Rådgivande organ

Europeiska regionkommittén

Rådgivande organ

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén