I likhet med alla andra EU-institutioner eller organ planerar översättningscentrumet sin verksamhet på olika nivåer och genom olika dokument. Den fleråriga strategin fastställer visionen för de kommande åren och formuleras genom strategiska mål som dessutom fastställs genom strategiska syften och strategiska initiativ som alla ska uppnås under referensperioden. Under denna period bedöms genomförandet av strategin genom strategiska nyckeltal.

Det detaljerade genomförandet av strategin anges i centrumets fleråriga programplaneringsdokument och årliga arbetsprogram. En sammanfattning av de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av strategin och arbetsprogrammen finns i centrumets årliga verksamhetsrapporter. För finansieringen av de olika typer av verksamhet som beskrivs i strategin och arbetsprogrammen utarbetar centrumet årsbudgetar som antas av styrelsen tillsammans med programdokumenten. Centrumets budget innehåller information om prognosen för inkomster och utgifter för ett visst år. Varje år lägger centrumet slutligen fram sin årsredovisning som sammanfattar genomförandet av budgeten.

Centrumets strategi för 2016–2020

Centrumets vision att bli ett kompetenscentrum för tillhandahållande av språktjänster för EU:s byråer och organ senast 2020 är en central del av strategin för 2016–2020.

Som en av leverantörerna av språktjänster för EU:s byråer och organ fortsätter centrumet att aktivt bidra till Europeiska kommissionens prioritering att göra EU till en union av demokratiska förändringar. För att uppfylla sitt mandat underlättar centrumet effektiv flerspråkighet i EU genom att spela sin roll tillsammans med sina kunder för att säkra EU-medborgarnas tillgång till information på de olika officiella EU-språken.

Centrumet fortsätter också att fullgöra sitt andra mandat att bidra till att rationalisera resursanvändningen och harmonisera förfaranden vid EU-översättning genom interinstitutionellt samarbete.

Tyngdpunkten i strategin är att optimera värdeskapandet för centrumets kunder, samtidigt som man säkrar centrumets långsiktiga hållbarhet.