Hur kan jag söka arbete vid Översättningscentrum?

För merparten av vår verksamhet, särskilt på områden med koppling till vår kärnverksamhet, dvs. översättning, efterfrågar vi i allmänhet kvalificerade medarbetare med särskilda kunskaper och specifik erfarenhet.

Information finns under avsnittet om lediga tjänster på vår webbplats.

Lediga tjänster utlyses endera internt eller externt.

Hur kan jag söka arbete som tillfälligt anställd?

Vi anställer tillfällig personal under längre tid för arbetsuppgifter av permanent karaktär.

I tillämpningsföreskrifterna finns utförlig information om de skyldigheter och det ansvar som centrumet och uttagningskommittéerna har när det gäller urvalsförfaranden, oavsett om urvalsförfarandena helt eller delvis anordnas med hjälp av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso).

Klicka här för mer information om det webbaserade systemet för elektronisk ansökan.

Kan jag söka arbete som tjänsteman?

Uttagningsproven för tjänstemän omfattas av bilaga III till tjänsteföreskrifterna.

Personalavdelningen använder sig av handboken för uttagningskommittéer, som ger en överblick över alla relevanta principer och metoder och är utformad för att underlätta uttagningskommittéernas arbete och beslut.

Hittills har vi anordnat interna uttagningsprov både för allmänna profiler och för specifika profiler, för att upprätta reservlistor över sökande som centrumet kan anställa.

Dessa uttagningsprov är öppna enbart för personal som redan arbetar vid centrumet.

Hur kan jag söka arbete som kontraktsanställd?

Centrumet har som policy att rekrytera kontraktsanställda

  • för att förstärka stödfunktionernas kapacitet för arbete med tidsbegränsade projekt,
  • som vikarier för tjänstemän/tillfälligt anställda (handläggare (AD) eller assistenter (AST)) som är mammalediga, sjukskrivna, föräldralediga eller lediga av familjeskäl, eller som arbetar deltid.