Vid redigering granskas språket i en text för att kontrollera om källspråkets regler för grammatik, interpunktion och stavning har följts. Misstag i fråga om grammatik, interpunktion och stavning rättas till. Redigeraren arbetar med funktionen för spårade ändringar aktiverad så att ändringar av texten markeras. Om redigeraren anser att textens språkliga kvalitet kan förbättras, t.ex. att den kan göras tydligare och mer lättförståelig, lägger han eller hon till en kommentar i texten med förslag på förbättringar. I redigerarens jobb ingår inte att identifiera eller rätta fel eller problem som gäller textens innehåll. Om redigeraren upptäcker eventuella problem med innehållet gör han eller hon en markering i texten. Det är sedan upp till kunden att bedöma om kommentarerna är relevanta och vidta lämpliga åtgärder. Redigeraren korrigerar inte heller problem som har att göra med textens formatering eller layout.