Personlig information
Du kan få dina personuppgifter rättade när som helst. Om du vill att rättelser ska göras, meddela oss på följande e-postadress: cdt@cdt.europa.eu
Dokument
Lämna så många uppgifter som möjligt om de dokument du efterfrågar. Observera att om din begäran inte är tillräckligt precis kan det hända att vi inte kan identifiera dokumenten i fråga och därför inte kan behandla din förfrågan. Observera också att även om du kan ange skäl till din begäran är det inget krav.
Önskad språkversion av dokumentet/dokumenten
(förutsatt att dokumentet/dokumenten finns på detta språk)

Översättningscentrumet kommer att pröva din begäran i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43) och de särskilda bestämmelserna om allmänhetens tillgång till rådets handlingar i bilaga II till rådets arbetsordning - rådets beslut 2004/338/EG, Euratom (EUT L 106, 15.4.2004, s. 22). 

Dataskydd: behandlingen av de personuppgifter som du har lämnat i detta formulär för begäran (namn och adress) lyder under bestämmelserna om skydd i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.