I enlighet med inrättandeförordningen för översättningscentrumet hanterar vi EU-byråernas och andra organs behov av språktjänster. Vi kan också bistå med språktjänster när EU-institutioner som har egna översättningsavdelningar har hög arbetsbelastning. Vi har samarbetsavtal med över 60 kunder som är spridda över hela EU, vilket visas på den interaktiva kartan nedan.

Vår kundpolicy är att få nöjda kunder genom att erbjuda högkvalitativa språktjänster och genom att ha ett nära samarbete och informationsutbyte.

Vi ser våra kunder som partner i ett försök att nå EU-medborgarna med korrekt och välformulerad information på deras eget språk. Vi uppmuntrar därför våra kunder att ge oss feedback på det arbete vi har gjort, vilket framgår av beskrivningen av vårt arbetsflöde

Filter

Europa

Sökresultat: 72 kund(er) (Återställ)
logo partner

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Location: Ljubljana
logo partner

Byrån för stöd till Berec

Location: Riga
logo partner

Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika

Location: Lisbon
logo partner

Europaparlamentet

Location: Luxembourg
logo partner

Europaskolan Luxemburg II

Location: Luxembourg
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska unionens asylbyrå

Location:
logo partner

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Location: Bilbao
logo partner

Europeiska bankmyndigheten

Location:
logo partner

Europeiska byrån för GNSS

Location: Prague
logo partner

Europeiska centralbanken

Location: Frankfurt
logo partner

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Location: Stockholm
logo partner

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Location: Lisbon
logo partner

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

Location: Thessaloniki
logo partner

Europeiska datatillsynsmannen

Location: Brussels
logo partner

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Location: Brussels
logo partner

Europeiska enheten för rättsligt samarbete

Location: The Hague
logo partner

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Location: Vigo
logo partner

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Location: Dublin
logo partner

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Location: Frankfurt
logo partner

Europeiska försvarsbyrån

Location: Brussels
logo partner

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Location: Warsaw
logo partner

Europeiska institutet för innovation och teknik

Location: Budapest
logo partner

Europeiska investeringsbanken

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Location: Vilnius
logo partner

Europeiska kemikaliemyndigheten

Location: Helsinki
logo partner

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor

Location: Brussels
logo partner

Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Location: Brussels
logo partner

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Location: Amsterdam
logo partner

Europeiska miljöbyrån

Location: Copenhaguen
logo partner

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Location: Parma
logo partner

Europeiska ombudsmannen

Location: Strasbourg
logo partner

Europeiska regionkommittén

Location: Brussels
logo partner

Europeiska revisionsrätten

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Location: Lisbon
logo partner

Europeiska stödkontoret för asylfrågor

Location: Valetta
logo partner

Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Location: Tallinn
logo partner

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Location: Vienna
logo partner

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet

Location: Cologne
logo partner

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Location: The Hague
logo partner

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

Location: Budapest
logo partner

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå

Location: Heraklion
logo partner

Europeiska unionens domstol

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Location: Alicante
logo partner

Europeiska unionens järnvägsbyrå

Location: Valenciennes
logo partner

Europeiska unionens råd

Location: Brussels
logo partner

Europeiska unionens satellitcentrum

Location: Madrid
logo partner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Location: Paris
logo partner

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Location: Turin
logo partner

Gemensamma företaget Clean Sky 2

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget Ecsel

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget för biobaserade industrier

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget Fusion for Energy

Location: Barcelona
logo partner

Gemensamma företaget Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma resolutionsnämnden

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma Sesar-företaget

Location: Brussels
logo partner

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Location: Angers
logo partner

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Location: Brussels
logo partner

Genomförandeorganet för forskning

Location: Brussels
logo partner

Genomförandeorganet för innovation och nätverk

Location: Brussels
logo partner

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

Location: Luxembourg
logo partner

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), tidigare Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation

Location: Brussels
logo partner

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Location: Brussels
logo partner

Kansli för Europaskolornas generalsekreterare

Location: Brussels