Administrationsavdelningen tillhandahåller administrativt och tekniskt stöd till personalen och när det handlar om budgetmässig och strategisk planering,

Räkenskapsförare

Räkenskapsföraren utses av styrelsen och är oberoende i utförandet av sina arbetsuppgifter. Räkenskapsföraren och hans grupp är ansvariga för att hantera inkomster, utgifter och räkenskaper i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Räkenskapsföraren ansvarar för likviditetsförvaltningen och faktureringen i anslutning till centrumets verksamhet. För att uppfylla dessa uppgifter har räkenskapsföraren ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och externa revisorer.

Enheten för budgetmässig och strategisk planering

Enheten för budgetmässig och strategisk planering säkerställer att centrumets finansiella förvaltning sköts på ett korrekt sätt och i överensstämmelse med gällande regler och föreskrifter. Den samordnar upprättandet och uppföljningen av centrumets budget och upprätthåller nära kontakt med centrumets kunder för att integrera sina budgetprognoser i centrumets inkomstbudget.

En annan viktig uppgift är förhands- och efterhandskontrollen av finansiella transaktioner.

Enheten samordnar utarbetandet och genomförandet av centrumets fleråriga strategi och fleråriga arbetsprogram. Den hjälper också till med att utarbeta den årliga verksamhetsrapporten. Dessutom samordnar och övervakar den genomförandet av riskhantering och intern kontroll.

Enheten för rättsliga frågor

Enheten för rättsliga frågor hanterar alla rättsliga frågor som översättningscentrumet kan möta i samband med sin verksamhet. Den företräder centrumet i alla fall av rättstvister.

Enheten ansvarar för att utarbeta och hantera avtal mellan centrumet och dess kunder. Den hanterar också alla avtalsfrågor med centrumets leverantörer och tjänsteleverantörer och fungerar som juridisk rådgivare till centrumets ledning.

För att tillgodose översättningar inom en rad olika områden sammanställer centrumet, och uppdaterar kontinuerligt, förteckningar över externa språktjänsteleverantörer som är specialiserade på verksamhetsområden som rör centrumets kunder. Detta sker med hjälp av offentliga upphandlingsförfaranden som anordnas av enheten.

Gruppen för logistik och säkerhet

Gruppen för logistik och säkerhet säkerställer att centrumets personal, data, byggnader och utrustning har tillräckligt skydd mot hot mot säkerheten och att arbetsmiljöreglerna följs och tillämpas. Gruppen hanterar fast och lös egendom och är ansvarig för att samordna kontinuitet i verksamheten i händelse av stora störningar i centrumets verksamhet. Dessutom främjar gruppen miljövänliga åtgärder på centrumet och ökar personalens kunskaper om avfallshantering.

Personalenheten

Personalenheten utformar, samordnar och genomför personalpolitiken och tillhandahåller råd och riktlinjer till centrumets ledning och personal om personalfrågor. Dess roll är i synnerhet kopplad till urval, rekrytering och karriärutveckling för personal och praktikanter (fortbildning, ledarförmåga, bedömning och befordran). Enheten är också ansvarig för budgetfrågor och ekonomiska frågor som rör personalkostnader.