Upravni oddelek je odgovoren za upravno in tehnično podporo na področju kadrovanja, načrtovanja proračunov in strateškega načrtovanja, pravnih zadev, javnih razpisov, računovodstva, infrastrukture in varovanja.

Računovodja

Računovodjo imenuje upravni odbor, pri izvajanju svojih dolžnosti pa je neodvisen. Računovodja je s svojimi sodelavci odgovoren za upravljanje prihodkov, odhodkov in zaključnih računov v skladu z veljavnimi pravili in predpisi. Odgovoren je za upravljanje denarnih sredstev in izdajanje računov, povezanih z dejavnostmi Prevajalskega centra. Pri opravljanju svojih nalog tesno sodeluje z Evropsko komisijo, Evropskim računskim sodiščem in zunanjimi revizorji.

Enota za proračunsko in strateško načrtovanje

Enota za proračunsko in strateško načrtovanje skrbi za pravilno finančno poslovanje Prevajalskega centra v skladu z veljavnimi pravili in predpisi. Usklajuje vzpostavitev in nadaljnje spremljanje proračuna Prevajalskega centra ter ohranja tesne stike s strankami, da lahko njihove proračunske napovedi vključi v proračunske prihodke Prevajalskega centra.

Pomembna naloga enote je tudi predhodno in naknadno preverjanje finančnih transakcij.

Enota usklajuje pripravo in izvajanje večletne strategije Prevajalskega centra in večletnih delovnih programov. Pomaga tudi pri pripravi letnega poročila o dejavnostih. Poleg tega usklajuje in spremlja izvajanje upravljanja tveganja in notranjega nadzora.

Enota za pravne zadeve

Enota za pravne zadeve obravnava vsa pravna vprašanja, s katerimi se Prevajalski center lahko sreča pri svojem delovanju. V primeru sporov ga zastopa.

Enota je odgovorna za pripravo in upravljanje sporazumov med Prevajalskim centrom in njegovimi strankami. Zadolžena je tudi za vse zadeve glede priprave pogodb z dobavitelji Prevajalskega centra in ponudniki storitev ter pravno svetuje vodstvu Prevajalskega centra.

Prevajalski center si za zagotavljanje prevodov na številnih specializiranih področij pomaga s posodobljenimi seznami zunanjih ponudnikov jezikovnih storitev, ki so specializirani za zadevno področje njegovih strank. To opravlja z javnimi razpisi za zbiranje ponudb, ki jih organizira enota za pravne zadeve.

Enota za zmogljivosti in varnost

Enota za zmogljivosti in varnost zagotavlja, da so uslužbenci Prevajalskega centra, podatki, stavbe in oprema ustrezno zaščiteni pred morebitnimi nevarnostmi, ki ogrožajo njihovo varnost, in da se izvajajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Enota upravlja premičnine in nepremičnine ter je odgovorna za usklajevanje neprekinjenega poslovanja v primeru večjih motenj v delovanju Prevajalskega centra. Poleg tega spodbuja okolju prijazne ukrepe in uslužbence ozavešča glede ravnanja z odpadki.

Enota za kadrovske zadeve

Enota za kadrovske zadeve pripravlja, usklajuje in izvaja politike na področju kadrovanja ter svetuje in usmerja vodstvo in uslužbence Prevajalskega centra v zvezi s kadrovskimi zadevami. Pomembno vlogo ima pri izbiri, zaposlovanju in poklicnem razvoju uslužbencev in pripravnikov (usposabljanje, upravljanje spretnosti, ocenjevanje in napredovanje). Enota je odgovorna tudi za proračunske in finančne zadeve, ki so povezane z odhodki za uslužbence.