Terminologija

Terminološko delo obsega pripravo celovitih glosarjev z izhodiščnimi in ciljnimi izrazi, definicijami, viri in primeri sobesedila, opombami itd. Te informacije se nato lahko uvozijo v medinstitucionalno terminološko zbirko IATE (InterActive Terminology for Europe).

Preberite brošuri:

Seznami izrazov

Ta storitev zajema prevajanje preprostih seznamov izrazov (običajno samostalnikov ali samostalniških besednih zvez) brez navajanja definicije, virov, sobesedila, opomb itd.

Pregledovanje seznamov izrazov

Pri pregledovanju seznama izrazov gre za preverjanje, ali dvojezični seznam izrazov ustreza svojemu namenu, pri čemer se primerjajo izhodiščni in ciljni izrazi ter popravi, kar je potrebno. Če prevajalec med pregledom ugotovi, da seznam izrazov, ki se pregleduje, zahteva preveč sprememb, lahko Prevajalski center zahtevo za pregled seznama izrazov zavrne in naročniku predlaga, naj raje zahteva prevod seznama.