Tako kot druge institucije in organi EU tudi Prevajalski center načrtuje svoje dejavnosti na različnih ravneh in na podlagi različnih dokumentov. Večletna strategija določa vizijo za prihajajoča leta in vsebuje splošne strateške cilje, ki so dodatno opredeljeni s strateškimi cilji, in strateške pobude, ki jih je treba uresničiti v referenčnem obdobju. V tem obdobju se izvajanje strategije meri s strateškimi ključnimi kazalniki uspešnosti. Podrobno izvajanje strategije je opredeljeno v večletnih programskih dokumentih in letnih delovnih programih Prevajalskega centra. Povzetek napredka, doseženega pri izvajanju strategije in delovnih programov, je naveden v letnih poročilih o dejavnosti. Prevajalski center za financiranje raznih dejavnosti, ki so določene v strategiji, in delovnih programov pripravi letne proračune, ki jih skupaj s programskimi dokumenti sprejme njegov upravni odbor. Proračun vsebuje informacije o napovedanih prihodkih in odhodkih za zadevno leto. Vsako leto pripravi tudi letne zaključne račune, ki prikazujejo izvrševanje proračuna.

Strategija Prevajalskega centra za obdobje 2016–2020

Prevajalski center v ospredje strategije za obdobje 2016–2020 postavlja vizijo, da do leta 2020 postane center odličnosti pri zagotavljanju jezikovnih storitev za agencije in organe EU.

Kot skupni ponudnik jezikovnih storitev za agencije in organe EU še naprej dejavno prispeva k prednostni nalogi Evropske komisije, da EU postane zveza demokratičnih sprememb. Pri izpolnjevanju svoje naloge spodbuja učinkovito večjezičnost v EU, tako da v partnerstvu s svojimi strankami državljanom EU zagotavlja dostop do informacij v različnih uradnih jezikih EU.

Prevajalski center še naprej izpolnjuje tudi svojo drugo nalogo in z medinstitucionalnim sodelovanjem prispeva k racionalizaciji porabe sredstev in uskladitvi prevajalskih postopkov EU.

Glavni cilj strategije je izboljšati ustvarjanje vrednosti za stranke Prevajalskega centra in hkrati zagotoviti njegovo dolgoročno vzdržnost.