Upravni oddelek je odgovoren za upravno in tehnično podporo na področju kadrovanja, načrtovanja proračunov in strateškega načrtovanja, pravnih zadev, javnih razpisov, infrastrukture in varovanja.

Skupina za finance

Skupina za finance zagotavlja, da finančno poslovanje Prevajalskega centra deluje pravilno ter v skladu z veljavnimi pravili in predpisi. Skrbi za pripravo in nadaljnje spremljanje proračuna Prevajalskega centra ter ohranja tesne stike s strankami, da lahko njihove proračunske napovedi vključi v njegove proračunske prihodke. Pomembna naloga skupine je tudi predhodno in naknadno preverjanje finančnih transakcij.

Enota za strateško načrtovanje

Enota za strateško načrtovanje pripravlja in izvaja večletne strategije in delovne programe Prevajalskega centra ter usklajuje pripravo letnega poročila o dejavnostih. Poleg tega usklajuje in spremlja izvajanje upravljanja tveganja in notranjega nadzora.

Enota za pravne zadeve

Enota za pravne zadeve obravnava vsa pravna vprašanja, s katerimi se Prevajalski center lahko sreča pri svojem delovanju. Zastopa ga v primeru sporov.

Enota je odgovorna za pripravo in upravljanje sporazumov med Prevajalskim centrom in njegovimi strankami. Zadolžena je tudi za vse zadeve glede priprave pogodb z dobavitelji Prevajalskega centra in ponudniki storitev ter pravno svetuje njegovemu vodstvu.

Prevajalski center si za zagotavljanje prevodov na najrazličnejših področjih pomaga s posodobljenimi seznami zunanjih ponudnikov jezikovnih storitev, ki so specializirani za zadevno področje njegovih strank. To poteka v okviru javnih naročil, ki jih organizira ta enota.

Enota za infrastrukturne zmogljivosti in varovanje

Enota za infrastrukturne zmogljivosti in varovanje zagotavlja, da so uslužbenci Prevajalskega centra, podatki, stavbe in oprema ustrezno zaščiteni pred morebitnimi nevarnostmi, ki ogrožajo njihovo varnost, in da se izvajajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Skrbi za premičnine in nepremičnine ter je odgovorna za usklajevanje neprekinjenega poslovanja v izjemnih primerih večjih motenj v delovanju Prevajalskega centra. Poleg tega spodbuja okolju prijazne ukrepe in uslužbence ozavešča glede ravnanja z odpadki.

Enota za kadrovske zadeve

Enota za kadrovske zadeve pripravlja, usklajuje in izvaja politike na področju kadrovanja ter svetuje in usmerja vodstvo in uslužbence Prevajalskega centra v zvezi s kadrovskimi zadevami. Pomembno vlogo ima pri izbiri, zaposlovanju in poklicnem razvoju uslužbencev in pripravnikov (usposabljanje, upravljanje spretnosti, ocenjevanje in napredovanje). Odgovorna je tudi za proračunske in finančne zadeve, ki so povezane z odhodki za uslužbence.