Prekladateľský odbor tvorí viac ako polovica všetkých zamestnancov strediska a je jeho najväčším útvarom. Pozostáva z troch jazykových oddelení.

Prekladatelia (jazykové oddelenia)

Všetky jazykové oddelenia sa ďalej delia na prekladateľské tímy, po jednom na každý úradný jazyk EÚ. Veľkosť tímov sa mení podľa objemu prekladov do jednotlivých cieľových jazykov. Všetci prekladatelia prekladajú do svojich materských jazykov, pochádzajú z rôzneho akademického, väčšinou jazykovo zameraného prostredia.

Prekladatelia majú počas profesionálneho života v stredisku možnosť odborného vzdelávania, tak pokiaľ ide o štúdium jazykov (rozvíjanie existujúcich jazykových zručností a nadobudnutie znalosti nových jazykov), ako aj o činnosti súvisiace s konkrétnymi klientmi.

Prekladajú a revidujú dokumenty, ako aj ochranné známky. Prekladajú aj titulky videí, zostavujú glosáre a prispievajú do medziinštitucionálnej terminologickej databázy IATE.

Ako lingvisti, interní prekladatelia ručia za jazykovú kvalitu zhotovených prekladov. To platí tak o textoch, ktoré preložili interní prekladatelia, ako aj o textoch, ktoré boli zadané na preklad špecializovaným externým poskytovateľom jazykových služieb.

Svojím obchodným modelom fungovania, ktorého základom je externé zadávanie a interná kontrola kvality prekladov, sa stredisko stalo referenčným miestom pre všetky aspekty kontroly kvality prekladu.