Prekladateľské stredisko ponúka stáže pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie a pre štátnych príslušníkov kandidátskych krajín, ktorí chcú získať skúsenosti s prácou v Európskej únii vo všeobecnosti, a najmä s prácou v prekladateľskom stredisku.  

Ako dlho trvá stáž? 

Stáže trvajú najmenej tri mesiace a najviac dvanásť mesiacov.

Kritériá oprávnenosti

V čase podania žiadosti o stáž musia uchádzači spĺňať tieto požiadavky: 

  • akademické kvalifikácie: úspešne ukončené aspoň tri roky vysokoškolského vzdelávania (univerzitné štúdium) alebo ekvivalentné vzdelanie osvedčené diplomom alebo príslušným úradným osvedčením; 
  • jazykové znalosti: dôkladná znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie (úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky) a uspokojivá znalosť ďalšieho jazyka EÚ v rozsahu potrebnom na plnenie úloh (úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Uchádzači z kandidátskych krajín musia mať uspokojivú znalosť (úroveň B2) jedného z pracovných jazykov prekladateľského strediska (t. j. francúzštiny alebo angličtiny). 

Výberové konanie

Prekladateľské stredisko na svojom webovom sídle uverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o stáž a vyzýva uchádzačov, aby svoje žiadosti podali pred uvedeným termínom. 

Prekladateľské stredisko ešte predtým rozhoduje o počte ponúkaných stáží v závislosti od rozpočtových možností a schopnosti každého oddelenia prijať stážistu. 

Podpora počas stáže

Stážisti dostávajú každý mesiac grant vo výške 25 % základného mesačného platu dočasného zamestnanca kategórie AD5 stupeň 4 s platnosťou od dátumu začatia stáže. 

Ďalšie informácie nájdete v správnom rozhodnutí prekladateľského strediska o stážach na adrese: Administrative Decision/DA_012022