Čo je stáž?

Prekladateľské stredisko ponúka stáže, predovšetkým študentom vysokých škôl z členských štátov Európskej únie a štátnym príslušníkom z kandidátskych krajín, ktorí sa chcú dozvedieť viac o činnosti strediska, ako aj získať osobné skúsenosti s prácou v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí a nadviazať nové kontakty.

Aká je dĺžka trvania stáže?

Stáž trvá minimálne tri mesiace a jej maximálna dĺžka nesmie presiahnuť šesť mesiacov (okrem výnimiek).

Aké sú kritériá oprávnenosti?

O stáže sa môžu uchádzať žiadatelia, ktorí v čase podania žiadosti o stáž spĺňajú tieto požiadavky:

  • majú ukončené aspoň štyri semestre vysokoškolského štúdia alebo ekvivalentnej úrovne vzdelania v oblasti činnosti strediska;
  • spôsobilosť: predchádzajúce skúsenosti v jednej z oblastí činností strediska;
  • jazykové znalosti: dôkladná znalosť jedného úradného jazyka Európskej únie a dostatočná znalosť ďalšieho jazyka EÚ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie pracovných úloh. Dobrá znalosť jedného z pracovných jazykov strediska (francúzština alebo angličtina) je výhodou. Žiadatelia z kandidátskych krajín musia dôkladne ovládať minimálne jeden z jazykov kandidátskej krajiny a musia mať dobrú znalosť angličtiny alebo francúzštiny.

Ako sa zúčastniť na výberovom konaní?

Pred začiatkom každého kalendárneho roka stredisko rozhodne o počte stáží, ktoré bude ponúkať, a to v závislosti od výšky dostupných rozpočtových prostriedkov, ako aj od možností každého odboru prijať stážistov.

Stredisko následne na svojej webovej stránke uverejní výzvu na predloženie prihlášok na stáž a uvedie rôzne štádiá výberového konania (kritériá oprávnenosti a výberové kritériá, prihláška atď.).

Aký grant sa poskytuje stážistom?

Stážisti dostávajú každý mesiac grant vo výške 25 % základného mesačného platu dočasného zamestnanca kategórie AD5 stupeň 1 s platnosťou od dátumu začatia stáže.

Ďalšie informácie a správne rozhodnutie strediska o stážach si možno prečítať alebo prevziať na tejto webovej stránke: Administrative Decision/DA_012010