Výbor zamestnancov je štatutárnym výborom, ktorý zastupuje záujmy zamestnancov prekladateľského strediska vo vzťahu k vedeniu strediska a zabezpečuje neustály kontakt medzi organizáciou a zamestnancami.

Prispieva k bezproblémovej prevádzke strediska tým, že poskytuje zamestnancom možnosť vyjadriť svoj názor. Na všeobecnej úrovni bráni záujmy zamestnancov ako celku a na úrovni jednotlivcov pomáha zamestnancom pri riešení problémov v každodennom pracovnom živote. Výbor pozostáva z piatich členov a piatich náhradníkov volených zamestnancami na funkčné obdobie troch rokov. Výbor zodpovedá hlavne za:

  • vydávanie stanovísk k administratívnym záležitostiam a záležitostiami týkajúcich sa zamestnancov (všeobecné vykonávacie ustanovenia, plán personálnej politiky atď.),
  • vymenúvanie zástupcov do výberových komisií pri prijímaní nových zamestnancov,
  • predkladanie návrhov, ktoré sa týkajú organizácie a prevádzky strediska, zlepšenia pracovných podmienok alebo všeobecných životných podmienok zamestnancov,
  • aktívnu účasť na diskusiách o všeobecnej personálnej politike prostredníctvom zhromaždenia výborov zamestnancov agentúr (AASC),
  • účasť v orgánoch sociálnej starostlivosti, ktoré stredisko zriadilo pre svojich zamestnancov, ako je napríklad Medziinštitucionálny výbor pre sociálne aktivity.