EU Agencies Network logo

Prekladateľské stredisko je členom siete agentúr EÚ. Agentúry EÚ boli zriadené členskými štátmi a inštitúciami EÚ na poskytovanie hodnotných služieb odvetviam a občanom a na plnenie konkrétnych právnych, technických alebo vedeckých úloh. Tieto činnosti podporujú hospodárske odvetvia v celej Európe a ponúkajú im poradenstvo založené na dôkazoch s cieľom pomôcť formovať informované politiky a právne predpisy tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Agentúry EÚ vytvárajú pridanú hodnotu podporou spoločného využívania informácií a odborných poznatkov a ponukou technických služieb v oblastiach, ktoré ovplyvňujú životy 500 miliónov európskych občanov (zdroj: cieľová stránka extranetu siete agentúr EÚ).