Benoît Vitale
Benoît Vitale, úradujúci riaditeľ prekladateľského strediska od januára 2019

Riaditeľ prekladateľského strediska je zákonný zástupca agentúry a je podriadený správnej rade strediska. Riaditeľ je poverený riadením a správou strediska a k jeho hlavným úlohám patrí:

  • príprava a plnenie plánu práce, rozhodnutí prijatých správnou radou, ako aj príprava a plnenie rozpočtu,
  • plnenie úloh zverených prekladateľskému stredisku,
  • každodenné riadenie chodu strediska,
  • všetky personálne otázky.

Riaditeľovi pomáhajú zamestnanci vo viacerých odboroch a oddeleniach, ako to vyplýva z organizačnej štruktúry strediska.

Životopis riaditeľa

Vyhlásenie o záujmoch riaditeľa