Ako agentúra Európskej únie môže stredisko uverejňovať výzvy na predkladanie ponúk a uzatvárať osobitné zmluvy na účely nákupu služieb a dodávok od externých dodávateľov. Tieto postupy podliehajú ustanoveniam rozpočtového nariadenia o všeobecnom rozpočte Európskej únie a príslušných smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania.

Externých poskytovateľov vyzývame, aby pravidelne navštevovali webovú stránku strediska a medziinštitucionálnu databázu TED (Tenders Electronic Daily) a informovali sa o uverejnení výziev na predkladanie ponúk a osobitných zmluvách.

Súvisiace odkazy

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN