Podobne ako ktorákoľvek iná hladko fungujúca organizácia má aj prekladateľské stredisko jeden centrálny útvar, ktorý funguje ako hybná sila. Je to odbor podpory prekladu.

Tvorí ho oddelenie riadenia pracovných postupov, oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov a medziinštitucionálna skupina pre IATE.

Oddelenie riadenia pracovných postupov

Oddelenie riadenia pracovných postupov zodpovedá za riadne spracovanie všetkých žiadostí o jazykové služby v prekladateľskom stredisku, od prijatia žiadosti po dodanie konečného produktu. Prekladateľské stredisko využíva najmä rámcové zmluvy.
Náplňou práce zamestnancov tohto oddelenia je:

  • prijímať, analyzovať a validovať zákazky, podľa potreby po konzultácii s klientmi,
  • prideľovať preklady, revízie, jazykové úpravy a terminologické práce interným a externým prekladateľom,
  • pripravovať súbory pre prekladateľov, t. j. zabezpečiť, aby boli upraviteľné a mali správny formát pred dodaním klientovi,
  • maximálne využívať nástroje jazykových technológií na predprípravu prichádzajúcich súborov,
  • zabezpečiť dodanie zákaziek klientom v dohodnutej lehote a v požadovanej forme,
  • zhromažďovať údaje na použitie pri fakturovaní poskytnutých služieb.

Oddelenie riadenia pracovných postupov poskytuje prekladateľom jazykovú a technickú podporu počas celého postupu prekladu. Okrem toho pripravuje odborné školenia v rôznych oblastiach svojej pôsobnosti (napr. na používanie technológií).

Oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov

Oddelenie pre obchodný rozvoj a podporu pracovných postupov tvorí niekoľko podskupín:

  • skupina pre obchodný rozvoj, ktorej cieľom je sledovanie trendov a inovácií v oblasti jazykových služieb (nástrojov, pracovných metód a nových služieb), ako aj hľadanie optimálneho spôsobu, ktorým prekladateľské stredisko dokáže uspokojiť komunikačné potreby klientov,
  • skupina riadenia korpusu a terminológie, ktorá poskytuje a udržiava špecializované jazykové zdroje a nástroje v oblasti terminológie, referenčné dokumenty, prekladateľské pamäte a strojový preklad,
  • skupina pre ochranné známky a dizajny EÚ, ktorá riadi celý pracovný postup prekladu ochranných známok a dizajnov EÚ.

Medziinštitucionálna skupina pre IATE

Medziinštitucionálna skupina pre IATE a koordinácia EurTerm (medziinštitucionálnej platformy pre spoluprácu terminológov) pracujú pod záštitou prekladateľského strediska v mene partnerov projektu IATE