Prekladateľské stredisko, ako všetky ostatné inštitúcie alebo orgány EÚ, plánuje svoje činnosti na rôznych úrovniach prostredníctvom rôznych dokumentov. Vo viacročnej stratégii je stanovená vízia na nadchádzajúce roky v podobe strategických cieľov premietnutých do strategických úloh a iniciatív, ktoré sa musia naplniť počas referenčného obdobia. Plnenie stratégie sa počas tohto obdobia meria strategickými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti. Podrobný plán plnenia stratégie je uvedený vo viacročných programových dokumentoch a v ročných pracovných programoch strediska. Súhrn o dosiahnutom pokroku so zreteľom na uskutočňovanie stratégie a pracovných programov poskytuje stredisko vo výročných správach o činnosti. Na financovanie rozličných činností uvedených v stratégii a v pracovných programoch stredisko pripravuje ročný rozpočet, ktorý schvaľuje správna rada súčasne s programovými dokumentmi. Rozpočet strediska obsahuje informácie o predpokladaných príjmoch a výdavkoch v konkrétnom roku. Každý rok stredisko predkladá ročnú účtovnú závierku, ktorá vyjadruje plnenie rozpočtu strediska.

Stratégia strediska na obdobie rokov 2016 – 2020

Hlavnou myšlienkou stratégie na obdobie rokov 2016 – 2020 je vízia strediska stať sa do roku 2020 strediskom excelentnosti v poskytovaní jazykových služieb agentúram a orgánom EÚ.

Ako spoločný poskytovateľ jazykových služieb pre agentúry a orgány EÚ stredisko pokračuje v aktívnej podpore priority Európskej komisie, ktorou je urobiť z EÚ úniu demokratickej zmeny. Plnením svojho mandátu stredisko napomáha viacjazyčnosť v EÚ tým, že v partnerstve so svojimi klientmi zabezpečuje prístup občanov EÚ k informáciám v rôznych úradných jazykoch EÚ.

Stredisko tiež pokračuje v plnení svojho druhého mandátu prispievať medziinštitucionálnou spoluprácou k racionalizácii využívania zdrojov a k harmonizácii postupov v prekladoch EÚ.

Stratégia je preto zameraná hlavne na optimalizáciu vytvárania hodnoty pre zákazníkov strediska pri súčasnom zaisťovaní dlhodobej udržateľnosti strediska.