Jedným z najvýraznejších úspechov medziinštitucionálnej spolupráce bolo v roku 1999 spustenie projektu IATE (InterActive Terminology for Europe) prekladateľským strediskom. S vyše ôsmimi miliónmi termínov v 24 úradných jazykoch EÚ je dnes IATE najväčšou terminologickou databázou na svete: v roku 2016 prijala jej verejne dostupná verzia 36 miliónov dopytov a jej interná verzia (prístupná len pre zamestnancov EÚ) 18 miliónov.

Verejnosti je dostupná od roku 2007 a spája terminologické zdroje všetkých útvarov prekladateľských služieb EÚ. Prekladateľské stredisko riadi technické hľadiská projektu v mene partnerov projektu: prekladateľských služieb Európskej komisie, Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru/Výboru regiónov, GR pre tlmočenie a konferencie Európskeho parlamentu, Generálneho riaditeľstva pre tlmočenie Európskej komisie, Súdneho dvora, Európskej investičnej banky, Úradu pre publikácie a Európskej centrálnej banky. Pred spustením tohto projektu mali takmer všetky tieto inštitúcie svoju vlastnú databázu termínov, zatiaľ čo dnes sú všetky terminologické zbierky prekladateľských útvarov inštitúcií, úradov a orgánov EÚ spojené v jednej spoločnej terminologickej databáze IATE.